Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

Mellomoppgjøret i kirken ble avsluttet med enighet ved midnatt mandag. Oppgjøret fikk en total økonomisk ramme på 2,82 %. Dette er på nivå med sammenliknbare tariffområder.

– Vi er fornøyd med at vi i år kom til enighet i lønnsoppgjøret, selv om vårt krav om å redusere differansen i lønnsnivået mellom kirkelige fellesråd og kommunal sektor ikke ble innfridd, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Hvordan de økonomiske elementene ble fordelt og hva den enkeltes lønnsøkning blir, er noe ulikt for fellesrådene og rettssubjektet Den norske kirke.

Til de ansatte i rettssubjektet Den norske kirke gis det et generelt lønnstillegg på 2,5 % til alle ansatte per 01.05.2021.

I tillegg er det avsatt 1,1 % per 01.10.2021 til lokale forhandlinger i virksomheten. Det er blant annet behov for å rydde opp i utfordringer knyttet til ansatte som er innplassert i ansiennitetsstiger på et lønnsnivå som er lavere enn deres faktiske tjenestemessige ansiennitet.

Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg Ingvild Baadsvik mener det er bra for Akademikerforbundets medlemmer i rettssubjektet Den norsk kirke at det er avsatt midler til lokale forhandlinger.

Det er nå opp til de nasjonale partene, det vil si Kirkerådet ved direktøren og fagforeningene ved de tillitsvalgte, å avgjøre om og eventuelt hvordan de avsatte midlene skal fordeles ut til de enkelte enhetene for videre forhandlinger.

Til ansatte i kirkelige fellesråd gis det et generelt fra 10 000 til 21 000 pr 01.05.2021.

Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet. De seks forbundene i Unio KA mente at det ikke var rom for lokale forhandlinger i fellesrådene i dette oppgjøret og fikk gehør for det. Partene har i stedet blitt enige om en protokolltilførsel som åpner opp for lokale forhandlinger ved hovedoppgjøret i 2022.

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over flere år sakket akterut målt mot stillinger med tilsvarende utdanningsnivå i offentlig sektor. Differansen mot garantilønnsnivået i kommunene er nå på mellom 7 000 og 40 000 kroner for stillinger i fellesrådene med krav om høyere utdanning. Vi har klart å unngå at denne differansen øker ytterligere, ved at de generelle tilleggene er på nivå med det som ble gitt i kommunene.

Les mer på Unio.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as