Et resultat etter vårt ønske

-Akademikerforbundet er fornøyd med meklingsresultatet, sier forbundsleder Alfred Sørbø. Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen som er av stor betydning for våre medlemmer i stat.

Avklaringer knyttet til pensjon og lønnsfordeling

Akademikerforbundets representant i Unios forhandlingsutvalg, Eystein Madland Hagesæther, fremhever at meklingen førte til en avklaring på to viktige områder, nemlig forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og lønnsfordelingen i staten.

Lønnsprofilen = Akademikerforbundets lønnspolitikk

Vi har fått på plass en lønnsprofil med et større generelt prosentvis tillegg som kommer alle medlemmene til gode. Den økonomiske rammen er nå fordelt mellom sentrale tillegg og midler til lokale forhandlinger som samsvarer med Akademikerforbundets lønnspolitikk. 

Lønnssystem som skal ivareta kompetanse og utdanning

Et annet spørsmål som sto sentralt i meklingen, var det nye lønnssystemet i staten. I mandatet for det nye lønnssystemet som skal utarbeides, krevde staten at all lønnsdannelse skulle skje lokalt. Gjennom meklingen fikk Unio gjennomslag for at lønnsfordeling kan skje både sentralt og lokalt. I tillegg fikk Unio inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning. -Dette er en svært viktig presisering for Akademikerforbundets medlemmer, sier Eystein. M. Hagesæther.

Den økonomiske rammen

Den økonomiske rammen samsvarer med frontfaget, med en årslønnsvekst på 2,4 %.
Unio forhandlet frem 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1 prosent på fellesbestemmelsene.

NAV

For NAV innebærer den nye hovedtariffavtalen at detaljert beskrivelse av forhandlingssteder (tidligere 29 steder) der det skal gjennomføre lokale forhandlinger, tas bort. Nå er kun NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet definert som forhandlingssted. Det er avtalt nye bestemmelser der Arbeids- og velfredsdirektoratet forhandler med Akademikerforbundet og de øvrige Unioforbundene om de driftsenheter under forhandlingsstedet som gis delegert forhandlingsmyndighet. Dersom partene ikke blir enige, avgjør KMD spørsmålet etter drøfting med hovedsammenslutningene.
Det skal forhandles om hvordan lokale midler skal fordeles. Det er tvistebestemmelser knyttet til forhandlingene, noe som innebærer at man ved uenighet kan anke avgjørelsen inn for statens lønnsutvalg eller særskilt nemd. Hensikten med denne endringen er å styrke Arbeids- og velferdsetatens innflytelse over den lokale lønnsdannelsen.

Lokale forhandlinger for Akademikerforbundets medlemmer

Det vil bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger i høst for Akademikerforbundets medlemmer. Forhandlingene skal være avsluttet innen 30. november. Vi vil sende ny melding med praktisk informasjon knyttet til de lokale forhandlingene.

Du finner riksmeklerens møtebok her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as