- Et viktig skritt i riktig retning

Under Tolkeforbundets landsmøte i Bergen 16.-17. mars 2019 ble flere av Tolkeforbundets pioneerer utnevnt til æresmedlemmer. En av disse var Live Fuglesang, som under årsmøtet var svært positiv til forslaget om legge ned Tolkeforbundet og å etablere et faglig fellesskap i Akademikerforbundet, som nå er TiA - Tolkene i Akademikerforbundet. 

Fuglesang var blant de 14 som tok den aller første utdannelsen som «døvetolk» høsten 1978. I dag er tittelen «Tolk for døve, døvblinde og hørselshemmede». Fuglesang var også med å stifte «Norsk Døvetolkforening» samme høst, og var kasserer i det første styret i foreningen. Da var de 14 medlemmer. Forbundet vokste til 90 medlemmer i 1988 og 184 i 1999 (ref. Heidi Woll «Døvetolk- døvblindetolkyrkets fremvekst i Norge, 1999) og skiftet navn flere ganger fram til det ble hetende Tolkeforbundet fra 2003 og fram til i dag.

Ingen aldersgrenser

Live Fuglesang sier det er mange som kan fortelle om absurde situasjoner der barn måtte tolke for foreldrene sine, eller foreldre for barn eller tanter og lærere måtte tolke i nødsfall.  

- Det var ingen aldersgrenser, verken oppad eller nedad, forteller hun. - Heldigvis kom det første kullet med døvetolker, riktig nok bare med noen ukers opplæring. Stakkars den som ikke hadde det meste under huden fra før!

Fra uker til år

Mye har heldigvis skjedd på tolkefronten i løpet av de 40 årene Tolkeforbundet har eksistert. Først ble utdannelsen til noen flere uker, via ett år og to år (med forkunnskaper i tegnspråk), til at den nå er en treårig bachelor ved Høgskolen på Vestlandet, OsloMet og NTNU, der man ikke trenger å kunne noe tegnspråk før man begynner.  

I dag sier Tolkeforbundets yrkesetiske retningslinjer at tolken skal være upartisk – eller også kalt flerpartisk. Live Fuglesang kan fortelle at da hun tok utdanningen fikk de beskjed om «å være nøytrale, men på den døves side». 

Lagt ned en stor innsats

Live og det første styret kan absolutt sies å være pionerer for dagens tolkeprofesjon. Da de stolte startet opp på jobben, var konklusjonen at «noen må jo begynne». Og det var mye å ta tak i. Fuglesang husker for eksempel tilbake på den gang da lønna for utført tolkeoppdrag gikk opp med 50 % - fra kr 8,- til kr 12,- per time. Var man heldig, dekket det utgiftene til bussbillettene til og fra oppdraget.  

- Det har rent mye vann i havet siden den gang, og det er lagt ned en stor innsats for å bedre situasjonen både for brukere og utøvere. Vi har fått tolk/ledsagere for døvblinde, og skrivetolker for døvblitte. Utdanningen har blitt omfattende, og lønna er blitt til å leve av, konstaterer Live Fuglesang. 

Tar vår profesjon meget seriøst

Tolkepioneren Fuglesang var som nevnt positiv til å endre Tolkeforbundet fra å være en interesseorganisasjon til å bli et fagfellesskap. Hun ser overgangen til å bli en del av en fagforening som et naturlig steg videre.

- Jeg ønsker Tolkeforbundet til lykke med å ta profesjonen det viktige skrittet over til TiA, Tolkene i Akademikerforbundet. Forhandlingsrett er signalet både innad og utad om at vi tar vår profesjon meget seriøst. En stor takk til alle som har vært med å kjempe fram denne muligheten!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as