Fag- og interessegrupper i Akademikerforbundet

Medlemmer i Akademikerforbundet som har felles faglige interesser, er velkomne til å søke hovedstyret om opprettelse av en fag- og interessegruppe i Akademikerforbundet etter vedtektenes § 14.
Pr. i dag finnes det tre grupper som har etablert seg (antall medlemmer pr. 1.9.2021 i parentes):

  • Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA), etablert i 2015 (297)
  • Tolkene i Akademikerforbundet (TiA), etablert i 2019 (170)
  • Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA), etablert i 2021 (12)

BiA

Muligheter til å påvirke og rom for engasjement

Det å jobbe i fag- og interessegrupper gir veldig gode muligheter for å spisse engasjementet sitt og bruke det på det du er mest opptatt av. I BiA har vi aktive og engasjerte mennesker som brenner for faget sitt og utviklingen av utdanningen og profesjonen. Vi får være med på å påvirke utdanningspolitikken og tar aktivt del i arbeid rundt hvilken kompetanse og ferdigheter en barnevernspedagog skal ha for å kunne tilføre velferdssamfunnet den til enhver tid riktige kompetansen. Som engasjert i en fag- og interessegruppe kan du holde deg oppdatert på det som beveger velferdsfeltet generelt og oppvekstfeltet spesielt.

Slik jobber vi

Vi har korte linjer og det skal være både enkelt og fullt mulig for medlemmer å få stor innflytelse og muligheter til å påvirke politisk.
Det gjør vi gjennom å skrive høringsuttalelser, delta på høringer, delta på fagpolitiske konferanser, møte politikere og representanter fra direktorater og embetsverk. I BiA finner du plattformen du trenger for å delta og aktivt utøve ditt engasjement for å forandre verden litt slik du ønsker det på ditt fagfelt.

Har oppnådd mye

Vårt motto er å holde fokus på det vi lykkes med og feire hver eneste seier:) Og de er det blitt mange av. Vi har opplevd å bli hørt og har fått gjennomslag på flere områder innen vårt fagpolitiske felt. Vi har jobbet hardt for at det kommer kompetansekrav i barnevernet, nå blir det en realitet. Vi var opptatt av å sørge for at det må leveres en status (tilstandsrapport) på det kommunale barnevernet til kommunestyrene, det er nå et lovkrav. Vi har jobbet med forskriften til utdanningene og fått mye gjennomslag der og levert høringer på ny barnevernlov, med flere innspill som har fått gehør.

Inspirasjonshelger og konferanser

Hvert år samler vi tillitsvalgte, eller de som ønsker å være tillitsvalgt, og som er barnevernspedagoger, til en felles inspirasjonshelg. Dette for å bli kjent med hverandre og inspirere hverandre til fortsatt arbeid, og hvert år har vi som mål å levere en konferanse med aktuelle tema og gode innledere.

Anne Grønsund, leder BiA

TiA

Vår stemme blir hørt

Det å være fagfellesskap i en fagforening gir oss først og fremst muligheten til å bli hørt og vi kan også kreve å bli hørt på en annen måte enn da vi var interesseorganisasjon (Tolkeforbundet, som ble lagt ned i 2019). Vi opplevde fort at vi fikk mer tyngde - vi hadde en sterkere stemme og ble tatt mer på alvor. Vi blir også tatt med i flere fora og fått innpass flere steder. Der må særlig Integrerings- og mangfoldsdirektoratet nevnes, der våre innspill til den nye tolkeloven har blitt inkludert i eller formet deler av loven. I starten av arbeidet med tolkeloven var tolking for døve holdt bevisst utenfor. Da lovforslaget kom ut før sommeren var vi tatt med.

Gjorde en forskjell under pandemien

Vi har vært en proaktiv aktør når det gjelder endringer grunnet smittesituasjonen, der vi har styrt noen av de de tiltakene som har kommet gjennom at våre innspill og forslag eller protester er blitt tatt til følge. I det arbeidet merket nok særlig våre medlemmer at det var godt å ha en fagforening i ryggen, da de fleste av våre medlemmer på det tidspunktet var frilansere og ble stående på bar bakke etter 12. mars 2020.

Vi er pådrivere i arbeidet med å få på plass nye, felles etiske retningslinjer for hele tolkeprofesjonen.

Frikjøp gir muligheter

I tillegg har frikjøpet fra Akademikerforbundet gitt oss en unik mulighet til å jobbe på en annen måte. Det tar mye tid å jobbe med saker, følge opp saker og medlemmer, skrive saker til nett, høringer, pressemeldinger, kronikker osv. - og den tiden har vi fått av Akademikerforbundet.

Tillitsvalgt for hele gruppen

En unik ting med vår situasjon og de nevnte mange frilanserne som vi har som medlemmer er at de nå har noen som kjemper for deres situasjon og arbeidsvilkår og slik som vi har lagt opp strukturen har de også leder av TiA som sin tillitsvalgte, slik at man kan få støtte i enkeltsaker i tillegg til alt det vi gjør for gruppa som helhet.  

Mariann Eidberg, leder TiA
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as