Foreløpig TBU-rappport for inntektsoppgjørene 2020

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la den 17. mars frem en foreløpig rapport foran inntektsoppgjørene i 2020. Rapporten i endelig utgave vil foreligge i slutten av mars.

Utvalget anslår en konsumprisvekst på om lag 1,5 prosent fra 2019 til 2020. Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2020 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover. I 2019 var prisveksten 2,2 prosent.

For de største forhandlingsområdene samlet har Beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2018 til 2019 til 3,4 prosent. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste en lønnsvekst for økonomien samlet på 3,5 prosent.

Årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er foreløpig beregnet til 3,1 prosent for industriarbeidere og til 3,0 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten i industrien samlet er foreløpig beregnet til 3,1 prosent. Årslønnsveksten i 2019 i industrien samlet i NHO-området ble anslått til 3,2 prosent ved mellomoppgjøret i 2019.

For Unios del merker vi oss spesielt at lønnsveksten i det statlige tariffområdet i fjor var 3,8 prosent. En sterk vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,4 prosent. Det er spesielt i Forsvaret det har vært en slik vekst, og veksten i Forsvaret alene bidrar til økt årslønnsvekst med 0,24 prosent. Dette skyldes antagelig økt øvingsaktivitet i Forsvaret.

For ansatte i kommunene er årslønnsveksten beregnet til 3,5 prosent. I fjor var Unio i mekling på grunn av for lave lønnstillegg for undervisningsansatte. De foreløpige tallene som TBU presenterte i dag viser at det er beregnet at lønnsveksten for undervisningsansatte var 3,0 prosent fra 2018 til 2019.

I Spekter-bedrifter utenom helseforetakene er årslønnsveksten beregnet til 3,3 prosent og i helseforetakene anslått til 3,4 prosent.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2018 til 2019, ifølge lønnsstatistikk fra SSB. I 2019 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,9 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 87,6 prosent av menns lønn, mot 87,1 prosent året før.

Les Unio-notat som oppsummerer TBUs februarrapport

Les foreløpig rapport (kortversjon) fra TBU
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as