Forhandlinger om ny hovedavtale startet i dag

Arbeidstakerorganisasjonene har levert sine første krav til KS. Unio kommune krever bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet og tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft.

– Tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt. Det forutsetter gode vilkår for opplæring og utøvelse av vervet som tillitsvalgt. De må rekrutteres, og de må få tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Det betyr også at de må sikres permisjonsrettigheter for å kunne ivareta vervet som tillitsvalgt, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Rammevilkår for tillitsvalgte

Handal minner om at hovedavtalen i kommunesektoren skal sikre gode prosesser mellom partene slik at de i fellesskap videreutvikler tjenester av høy kvalitet og skaper trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.

– Tillitsvalgtes medvirkning er avgjørende for å ivareta og utvikle tjenester til det beste for befolkningen. Det har vi ikke minst sett gjennom pandemien, sier Handal.

Unio viser i sitt krav til erfaringer med partsamarbeidet gjort under koronapandemien. De fleste av medlemsforbundene har rapportert om god kontakt og samarbeid på sentralt nivå, mens det på lokalt nivå har vært varierende. Det har vært alt fra eksemplarisk til ikke-eksisterende. Fafos undersøkelse blant Unios tillitsvalgte viste også at det er et klart forbedringspotensial når det gjelder å involvere tillitsvalgte i beslutninger av viktighet for medlemmene og virksomheten.

Mer samarbeid for å nå bærekraftsmålene

Partene på KS-området er allerede enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen. Dette var også tema da hovedavtalen sist ble forhandlet i 2019.

Unio viser i sitt krav denne gangen til Stortingsmelding «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030».

Her står det det at «partene skal samarbeide om å utvikle en felles forståelse av hva bærekraftsmålene innebærer for fylkeskommuner og kommuner, og hvordan målene kan operasjonaliseres på en måte som speiler utfordringene nasjonalt, regionalt og lokalt. Partene skal samarbeide om å sikre lokaldemokratiet i arbeidet med bærekraftsmålene. Regjeringen vil videreutvikle trepartssamarbeidet og samarbeide om bærekraftsmålene.»

Unio mener at det er viktig at partene sentralt nå følger opp disse intensjonene fra regjeringen. Partene må gjennom et forpliktende sentralt partssamarbeid bidra til å utvikle en forståelse for hva bærekraftsmålene innebærer for kommuner og fylkeskommuner.

– De sentrale parter må være pådrivere, mener Handal.  Han sier at Unio, som representerer viktige profesjoner i kommunesektoren, kan være viktige bidragsytere i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

– Forrige gang klima var tema i hovedavtaleforhandlingene etterlyste jeg et taktskifte.  Alvoret er ikke blitt mindre og jeg mener fortsatt at partene i arbeidslivet må bidra. Det er både nødvendig og verdifullt at partene tar medansvar, sier Steffen Handal.

Unios krav finner du her

FAKTA:

En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.

Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for reguleringene av andre avtaler.

Hovedavtalen for KS-området ble sist gang forhandlet høsten 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Nå skal avtalen reforhandles.

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedavtalen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as