Gjennomgang av statsbudsjettet – Hva betyr det fremlagte budsjettet for arbeid og velferdsetaten.

Vi er inne i en tid hvor regjeringen har varslet stramme budsjetter over hele linjen, dette rammer også Arbeid og velferdsetaten (populært kalt NAV).

Vi er glad for at ABE-kuttet nå er borte.
 
Selv om det i prop 1 er foreslått en økning i bevilgningene til NAV sammenlignet med saldert budsjett 2022, ser vi at vi har fått en del vesentlige kutt som gjør at NAV må prioritere hardere.
 
Vi har fått effektivitetskutt på i alt 19,5 mill. kroner. Kutt er knyttet til bla reiseutgifter og gevinstrealisering gjeldende leiekostnader. Noe er knyttet til gevinstrealisering på IKT.
NAV har ennå en del gamle fagsystemer fra Aetat og Trygd som koster en del penger å drifte. Selv om NAV er bevilget penger til å fase disse ut, har vi ennå velig mange IT systemer som det bør gjøre noe med og som gir de ansatte en utfordrende hverdag.
 
Kutt i reiseutgifter vil kunne ramme aktivitetene i fylkene. Her er vi bekymret for at det ikke vil bli god nok «nær» oppfølging av bransjer, bedrifter og brukere av NAVs tjenenester.

Tiltaksbudsjettet

NAV får ytterligere kutt i tiltaksbudsjettet. Etter vårt syn vil det ramme de som står lengst unna arbeidslivet.
Selv om arbeidsmarkedet er godt,  tenkte vi det hadde vært gunstig å benyttet den lave arbeidsledigheten til å møte de som står lengst unna arbeid, muligheten til å få  arbeid. Her kunne NAV brukt sine dyktige ansatte til å gi de rom og tid til å hjelpe de som trenger NAV mest, ut i arbeid.

Nye prosjekter

Vi ser noen positive trekk i budsjettet. Det iverksettes nye prosjekter knyttet til ungdom og unge uføre. Regjeringen innfører en ungdomsgaranti som skal sikre at unge som trenger hjelp til å komme i arbeid  får tidlig innsats og oppføling. Regjeringen ønsker også å innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av AAP og uføretrygd. Det foreslås også å øke bevilgninger til avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for nye unge uføre.  
Regjeringen foreslår også å igangsette et forsøk med tettere oppfølging av deltakere i VTA i ordinær virksomhet. I tillegg foreslås det å øke bevilgninger til tolketjenesten for hørselshemmede, døve og døvblinde.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as