Leder og nestleder i TiA: Mariann Eidberg og Helge Edland

Hev NAVs honorartakster for frilanstolker nå!

I følge Arbeids- og inkluderingsdepartementets egne beregninger i rapporten Helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker, har frilanstolker som tar oppdrag for NAV en gjennomsnittlig årslønn på kr 404 529,-. Disse har siden 2014 hatt en betydelig reallønnsnedgang, fordi NAVs honorartakster er knyttet til lønnstrinn 29 for arbeidstakere i staten. TiA – Tolkene i Akademikerforbundet, mener at disse takstene er altfor lave, og at det er helt feil å knytte satsene opp til lønnstrinn. En årslønn på ca kr 400 000,- forutsetter at man jobber fulle uker (25 timer tolking og 12,5 time forberedelse) i alle årets 47 arbeidsuker. Vi vet at frilanstilværelsen er svært ustabil, og at det i perioder finnes svært få tilgjengelige tolkeoppdrag. Å jobbe fulle uker hele året er dermed mer en ønskedrøm enn en realitet. Men selv departementets ønskedrøm av en årslønn for frilanstolker er skammelig lav, tatt i betraktning at tolkene har treårig profesjonsutdanning på bachelornivå og selv må sette til side penger for å dekke sykepenger i arbeidsgiverperioden, feriepenger, pensjon, sparepenger ved mangel på oppdrag og nødvendig utstyr.

TiA mener at tolkesatsen for frilansere ikke kan fortsette å være knyttet til et bestemt lønnstrinn. Til det er det for store og åpenbare forskjeller mellom det å være frilanstolk og det å være ansatt tolk. Koblingen er rett og slett ulogisk, i og med at ansatte tolker har en rekke rettigheter som frilanstolkene som selvstendige oppdragstakere selv må dekke. Dette må det kompenseres for, og dermed må tolkesatsene for frilansere ligge langt høyere enn et lønnstrinn på nivå med en gjennomsnittlig årslønn for ansatte.

Det siste tiåret har koblingen av honorarsatsen mot et bestemt lønnstrinn ført til at frilanstolkene har hatt en betydelig reallønnsnedgang. Dette fordi lønnstrinnene ikke justeres automatisk i tråd med den avtalte rammen for oppgjøret i staten. En betydelig del av rammen gis ofte som lokale tillegg, og dette blir det ikke kompensert for i tolkesatsen. For eksempel ble ikke lønnstrinnene justert i det hele tatt i 2016, da alle tillegg ble gitt som lokale tillegg. Lønnsveksten dette året ble på 2,4 % for det statlige tariffområdet, mens frilanstolkene fikk 0 %. Lønnstrinn 29 har fra 1. mai 2014 til 1. mai 2022 økt med kr 35 200,- noe som tilsvarer en økning på 10,9 %. I det samme tidsrommet har lønnsveksten for statsansatte vært på ca. 24,0 % og konsumprisindeksen har økt med 18,6 %. Frilanstolkene har med andre ord hatt en betydelig reallønnsnedgang. Dette må det gjøres noe med omgående, før vi mister enda flere kompetente tolker til andre yrker.

TiA ser det også som problematisk at våre medlemmer må følge et lønnssystem som ikke er fremforhandlet av vår hovedorganisasjon, Unio. Fra hovedtariffoppgjøret 2022 er det to hovedtariffavtaler i staten, der det i avtalen til Akademikerne/Unio ikke finnes lønnstrinn. Slik tolkesatsen regnes ut per i dag, må altså frilanstolker som er medlem hos oss følge et lønnssystem forhandlet av LO/YS.

Det er på høy tid å ta denne profesjonsgruppen på alvor, og sørge for at frilanstolkene kommer opp på et anstendig lønnsnivå. Det krever økonomiske prioriteringer, men det er slik – og kun slik – man sikrer at NAV har tilgang på den viktige ressursen som de selv understreker at frilanstolkene er.

Den 14. oktober kl 16-18 vil Norges Døveforbund i samarbeid med TiA arrangere en demonstrasjon foran Stortinget, med fokus på at tolketjenestens dekningsprosent er for lav. TiA mener at dekningen kunne vært langt høyere hvis man verdsatte frilanstolkene mer gjennom høyere honorarsatser. Det er ikke tilgangen på ledige tolker som er problemet, men tolkenes vilje til å jobbe for knapper og glansbilder.

Hev NAVs honorartakster for frilanstolker nå!
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as