I statsbudsjettet - Kunnskapsdepartementet - Programkategori 07.50 Kompetansepolitikk og livslang læring - kapittel 254

Posten er foreslått redusert med 10%. Vi mener det er uheldig at ordningen svekkes, og ber om at kuttet reverseres samt at det i tillegg gis kompensasjon for prisveksten.

Livslang læring gjennom studieforbundsordningen er et viktig bidrag til supplerende opplæring i et livslangt perspektiv. Studieforbundene er via Voksenopplæringsforbundet  (VOFO) en del av Kompetansepolitisk råd, og var med på utarbeidelsen av Kompetansepolitisk strategi. Studieforbundsordningen er under evaluering.

Med VOFOs deltagelse i det kompetansepolitiske arbeidet sammen med partene i arbeidslivet, oppfatter vi det slik at sektoren er i en prosess med endringsvilje inn mot opplæring for økt deltagelse i arbeidslivet. Dette gjelder spesielt:

  • Ungdom som faller utenfor skoleverk og arbeidsliv
  • Personer med innvandrerbakgrunn
  • Eldre som ønsker å stå lengre i arbeidslivet

Etterutdanningskurs vil være viktig for alle arbeidstakergrupper - spesielt med tanke på raske endringer som følge av en stadig økende digitalisering. Det er ønske om fokus på arbeidslinjen under ordningen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as