Informasjon fra TiA – Tolkene i Akademikerforbundet: - TiA har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler

Forrige uke sa NAV Hjelpemiddelsentral Oslo ved Tolketjenesten opp alle tilleggsavtaler med sine frilanstolker. Oppsigelsen er satt gjeldende fra 1. februar, slik at dagens avtaler går ut 1. mars 2020.

I fellesmailen som Oslo har sendt sine frilanstolker med avtale om utdannings- eller arbeidsplasstolking, oppgis det at alle avtaler sies opp for å gjennomgås. Dette fordi avtalene ”kan gi inntrykk av at det dekker opp for manglende bemanning i den ordinære driften. Tolketjenesten har vært i dialog med TiA om denne praksisen, da TiA har opplevd ordningen som mindre god for frilanstolkene.” Dette er en fremstilling vi ikke kjenner oss igjen i.

6. november 2019 tok TiA kontakt med NAV Tolketjenesten Oslo og Akershus, og ba om å få tilsendt deres tilleggsavtaler. Dette fordi vi hadde fått informasjon om at de hadde lagt til et vedlegg med krav om at frilanserne stilte på opplæring i bildetolking for deretter å måtte påta seg bildetolkoppdrag. Tilleggsavtalen og vedlegget ble mottatt 7. november, sammen med en argumentasjon for bruken av vedlegget.

TiA tok dette vedlegget opp i samarbeidsmøtet for frilansområdet 12. november. Fokuset var på Navs manglende styringsrett overfor frilanstolkene i henhold til rammedokumentet, og styringsenheten i NAV HoT skulle følge dette opp. Videre sendte vi et svar til Tolketjenesten Oslo og Akershus 28. november, der vi gjentok vår kritikk av vedlegget.

TiA har fokus på tolkenes interesser og rettigheter, og har ikke bedt om oppsigelse av alle tilleggsavtaler. Vi har heller ikke påstått at ordningen med tilleggsavtaler er ”mindre god for frilanstolkene”. Det er problematisk at frilansordningen ikke lenger er det supplementet for levering av tolketjenester som den egentlig skal være. Men TiA har jobbet for å sikre best mulige avtaler innenfor de rammene NAV har satt. Derfor har vi vært aktivt inne i revisjonen av Frilanstolkrutinen og det påfølgende arbeidet med de nye avtalene som samordna frilansområde publiserte 20. desember 2019.

At NAV Tolketjenesten Oslo sier opp alle tilleggsavtaler for å fristille seg selv før innføringen av nye avtaler, er en rett de har i henhold til avtaleteksten. TiA er kritisk til at alle avtaler nå er sagt opp, og måten dette er gjort på. Vi kjenner oss ikke igjen i hvordan det i meldingen til frilanserne gis inntrykk av at oppsigelsene skyldes innsigelser fra TiA.

TiA håper at overgangen til nye avtaler for frilansere om utdannings- og arbeidsplasstolking gjøres på en måte som ivaretar både primærdeltakernes behov for tolk og frilanstolkenes rettigheter og arbeidsforhold. Hvis våre medlemmer mener seg feilaktig behandlet av NAV i denne prosessen, ber vi dere ta kontakt med leder Mariann Eidberg – Mariann.eidberg@akademikerforbundet.no.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as