Kommunene får 2 milliarder kroner i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen

Regjeringen foreslår at de frie inntektene skal øke med 2 milliarder kroner, fordelt med 1,6 milliarder til kommunene og 0,4 milliarder til fylkeskommunene i statsbudsjettet 2021. Det innebærer at videre satsing på skole og helse, habilitering og rehabilitering, underfinansierte reformer som barnehage, toppfinansiering av ressurskrevende tjenester eller vedlikehold av fylkesveier må prioriteres innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

Kommuneproposisjonen for 2021 varslet en realvekst i de frie inntektene for kommunesektoren på mellom 2 og 2,4 mrd. kroner. Regjeringen legger seg nå i helt nederst i intervallet.  Den forutsetter også at kommunene bruker 100 millioner  kroner av veksten i de frie inntektene på barn og psykisk helse.

For fylkeskommunenes del forutsetter regjeringen at 100 millioner kroner skal brukes på ferger og nullutslippsbåter. Når vi tar hensyn til at de demografiske utgiftene vokser med 1,1 milliarder kroner, blir kommunesektorens netto handlingsrom 0,6 milliarder kroner.

Lite å rutte med

Inntektsveksten er på tradisjonelt vis regnet fra 2020-nivået som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett, RNB.

Det blir meget trangt økonomisk opplegg for kommunene.

Det betyr at kommunesektoren vil spille en meget beskjeden rolle i å få landet ut av den vanskelige økonomiske situasjonen i 2021 om budsjettet vedtas.

Nye beregninger for både 2020 og 2021 kommer

I slutten av november vil regjeringen komme tilbake med bevilgninger for 2020 med kompensasjon for økte utgifter og lavere inntekter som følge av koronakrisen i 2020. De baseres på beregninger fra arbeidsgruppen med kommunenes organisasjon KS og fem departementer.

I november kommer det også et tillegg til statsbudsjettet for 2021 med kompensasjon for kommunenes koronakostnader i 2021.

Og endelig i Revidert nasjonalbudsjett 2021 (i mai 2021) blir det en ny runde på endelig kompensasjon for året i år.  Det skal også vurderes eventuell kompensasjon for ekstra kostnader første halvår 2021.

Da vil det vise seg om kompensasjonen dekker utgiftene og hvordan den fordeler seg mellom kommunene.

Mer om saken her.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as