Koronalov til debatt

– At denne lovproposisjonen gjennomgås kritisk og møter debatt er helt på sin plass, sier Ragnhild Lied, leder i Unio. Koronaloven er nå til debatt.

Som følge av situasjonen med korona har regjeringen bedt alle departementer komme med innspill for å kunne identifisere mulige situasjoner og saksforhold der en dramatisk utvikling i pandemien vil kunne kreve raske og inngripende tiltak, som det i dag vil være manglende eller uklart hjemmelsgrunnlag for i gjeldende lovverk.

Alle departementer har spilt inn mulige saksforhold som vil kunne kreve slike tiltak. På bakgrunn av innspillene har regjeringen utformet utkast til en fullmaktslov med begrenset varighet, der regjeringen gis fullmakter til å fravike ordinære demokratiske og saksbehandlingsmessige prosedyrer når det anses å ha avgjørende betydning for å ta vare på liv og helse.

Begrensninger

Loven gir ikke anledning til å fravike grunnloven, heller ikke konvensjoner som følge av menneskerettighetene. Loven er foreslått tidsbegrenset til 6 måneder. Forskrifter vedtatt med hjemmel i loven skal uten opphold meddeles Stortinget, som på sin side og med umiddelbar virkning kan oppheve forskriften med en tredjedel av stemmene, dersom den ikke har tilstrekkelig oppslutning.

Debatt vil medvirke til å høyne samfunnets oppmerksomhet og styrke vår demokratiske beredskap. Det er bra, fordi det vil medvirke til å mobilisere Stortinget dersom loven brukes på en måte som bryter med folkets grunnleggende rettsforståelse. Proposisjonen gir regjeringen svært vide fullmakter. Den kan misbrukes.

Trepartssamarbeidet er en viktig arena for denne debatten, og Unio vil bidra aktivt med både kritiske og konstruktive  synspunkt.

Nødvendigheten

Et viktig spørsmål er om loven trengs? Det er også bakgrunnen for at den er utarbeidet.

– Unio anerkjenner at den pandemien vi nå står overfor kan komme til å utfordre vårt samfunn på måter som krever at vi har en handlekraftig ledelse med evne til å sette inn raske og kraftfulle mottiltak, sier Ragnhild Lied.

Det er et motiv vi tror har oppslutning i folket. Er lovteksten i et rimelig forhold til de utfordringer den er ment å virke overfor? Gir den gode nok sikringer mot misbruk? Dette forutsetter vi vil bli diskutert når Stortinget skal behandle proposisjonen.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as