Profilen blir viktig i hovedoppgjøret i KS

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området.

Akademikerforbundet støtter Unios krav om at oppgjøret innen offentlig sektor må skje innen en ansvarlig ramme. I dette oppgjøret blir profilen et svært viktig tema.

Unios krav om eget lønnskapittel for å sikre bedre uttelling for ansatte med høyere utdanning er et viktig og nødvendig grep for å sikre rekruttering av ansatte med høyere utdanning  til  kommuner og fylkeskommuner, sier forbundsleder Alfred Sørbø, som konstaterer at Sosial- og arbeidsdepartmentet ennå ikke har gitt melding til partene angående eventuelle pensjonsforhandlinger. Det er gode forutsetninger for å fremforhandle et resultat uten å gå veien om riksmeklingsmannen.

KS og partene på arbeidstakersiden møttes i dag til forhandlingsstart i KS-området.

– Vårt hovedkrav er at alle kommunalt ansatte med høyere utdanning plasseres i et eget lønnskapittel og forhandler lønn med utgangspunkt i egen lønnsmasse, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Vil gi bedre uttelling for kompetanse

Kvinnedominerte yrkesgrupper som barnehagelærere, lærere, sykepleiere og andre helsearbeidere med høyere utdanning i kommunal sektor, har over lang tid hatt et for lavt lønnsnivå. Fortsatt tjener kvinner med høyere utdanning bare 80 prosent av hva menn med like lang utdanning tjener.

Lærere i skolen har etter at KS overtok forhandlingsansvaret i 2004 hatt en vesentlig svakere lønnsutvikling enn i industrien, og en enda svakere lønnsutvikling sammenlignet med øvrige ansatte i kommunesektoren. Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at det har vært i overkant av 10 prosentpoeng svakere lønnsvekst for lærerne.

– Resultatet vil bli svakere rekruttering og svekkede tjenester i kommunene. Dette er et problem for arbeidsgiverne. Samtidig er det et problem for arbeidstakerne, som taper lønnskampen. Vi mener at et nytt lønnskapittel er bra for rekrutteringen og et grep som framover vil bidra til at alle yrkesgruppene med høyere utdanning i kommunesektoren sikres bedre uttelling for kompetanse, sier Handal.

Store omstillinger og store ambisjoner om bedre kvalitet innenfor helse og utdanning krever at kommunesektoren må tenke langsiktig når den skal rekruttere og holde på arbeidstakere med høyere utdanning.

Kamp om fordeling

Den økonomiske situasjonen i landet tilsier at også offentlig sektor skal fordele lønnstillegg innenfor en ansvarlig ramme som likevel sikrer de ansattes kjøpekraft.

– Kampen i årets oppgjør vil stå om fordelingen av pengene, sier Handal.

Unio krever:

  • En økonomisk ramme som minst er på nivå med den økonomiske rammen for industrien, slik at den samlede kjøpekraften som minimum kan opprettholdes.
  • Lønnsforhandlinger for ansatte med høyere utdanning uavhengig av øvrige ansatte i kommunal sektor gjennom et eget lønnskapittel med forhandlinger basert på lønnsmassen for ansatte med høyere utdanning.
  • Bedre tvisteløsningsbestemmelser og mer presis regulering av lokale lønnsforhandlinger, blant annet for å sikre reell likeverdighet og bedre lønnsmessig uttelling for tilleggsutdanning.
  • Sterkere forpliktelse for arbeidsgivere til å sørge for at ansatte i stillinger som krever høyere utdanning oppfyller lovfestede kompetansekrav.

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 340 000 medlemmer i 12 ulike medlemsforbund. Unio kommune forhandler for 129.000 ansatte i kommunal sektor (kommuner, fylkeskommuner og KS-bedrift).

Forbundsvise medlemstall per 1. januar 2016:

Utdanningsforbundet – 92 574
Norsk Sykepleierforbund – 29 880
Forskerforbundet – 403
Norsk Fysioterapeutforbund – 2 005
Det norske maskinistforbund – 407
Akademikerforbundet – 1 593           
Norsk Ergoterapeutforbund – 1 528                
Norsk Radiografforbund – 17                         
Presteforeningen – 6
Det norske Diakonforbund – 21
               
Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er lørdag 30. april klokken 24.00

Forhandlingsleder for Unio kommune er Steffen Handal.
Kontakt: Info.ansvarlig for Unio kommune: Nina Hulthin, mobil 970 84 320

/share/mime/48/pdf.png Unios krav - KS
(unio-kommune-krav1-2016-12042016-1300.pdf, 402kB)
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as