Lang vei å gå før kvinner og menn er likestilt

22 organisasjoner mener likestillingen er svekket under dagens regjering, viser en ny rapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité. – Vi kan ikke hvile på laurbærene, rapporten viser at vi har en lang vei å gå, sa Unio-nestleder Solveig Kopperstad Bratseth under lanseringen av rapporten i dag.

Hun trakk spesielt fram kvinners helse og pensjon.

- Framover er det flere saker der vi trenger et kjønnsperspektiv – ikke minst gjelder dette arbeidstid, pensjon og sykefravær. For kvinner vil den samlede effekten av kortere opptjeningstid, mer deltid, lavere pensjonsgrunnlag og tidligere pensjonsavgang, gjøre at kvinner totalt sett kommer dårligere ut av pensjonsomleggingen sammenlignet med menn. Samtidig ser vi at det er stadig større press på arbeidstid og turnus på typiske kvinnearbeidsplasser, sa Kopperstad Bratseth.

Hun påpekte at likelønnsgapet er fortsatt like stort.

- Partene alene klarer ikke løse likelønnsutfordringen. Det krevet strukturelle og sektorovergripende tiltak. Kvinnekomiteen har også tidligere etterlyst sterkere midler fra myndighetene for å løse likelønnsutfordringene uten at det har medført tiltak, sa Solveig Kopperstad Bratseth.

Den såkalte skyggerapporten er skrevet i forbindelse med at norske myndigheter i november skal eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomité i Genève, noe som skjer hvert fjerde år. Skyggerapporten er sivilsamfunnets korreksjon til regjeringens egen rapport til FN.

- Regjeringen leverte en legendarisk tannløs likestillingsmelding. Faktagrunnlaget er bra, men tiltak uteble, sa forsker Helga Eggebø under lanseringen.

Hun satt blant annet i likestillingsutvalget/ Skjeieutvalget som kom med to utredninger.

Eggebø trakk fram spesielt «den seige kjønnssegregeringa i arbeidsmarkedet», seksuell trakassering, voldtekt, vold i nære relasjoner og manglende forebygging.

- Loven forbyr seksuell trakassering, men det er unntatt håndheving. Det betyr at du selv må gå til retten for å få oppreisning. Derfor var det bare seks saker som havnet i retten i årene 2002-2013, sa hun.

Advokat Else Leona McClimans trakk blant annet fram at det er et stort problem at lovverket er kjønnsnøytralt.

- Virkeligheten er fortsatt kjønnet. En må fortsatt ta utgangspunkt i kjønn, rase og klasse når en snakker om likestilling. Jeg mente jeg var likestilt helt til jeg fikk barn. Da går kvinner i omsorgsfella – en felle som er god å være i, men som fører til tapte rettigheter og penger, sa hun.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as