Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene.

Aina Skjefstad Andersen er leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør. Men mange arbeidstakere, ikke minst våre medlemmer, har på forskjellig vis påtatt seg et stort ansvar for å håndtere situasjonen best mulig. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio jobbe for reallønnsvekst, sier hun.

Skjefstad Andersen mener man nå har sett i enda større grad hvilken betydning arbeidet Unios medlemsgrupper utfører har for samfunnet.

– Det er en forventning blant medlemmene om at den ekstra innsatsen som er lagt ned, skal gi uttelling i form av ekstra lønn, sier hun.

Innbyggerne må sikres høy kvalitet på velferdstjenester

De største utfordringene Oslo kommune står overfor er å møte innbyggernes behov for høy kvalitet på velferdstjenestene, og de økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte. Og Unio er bekymret for at Oslo kommune ikke skal gjennomføre ønskede satsinger på grunn av de økonomiske rammene.

– En viktig forutsetning for å kunne møte disse utfordringene samlet, er blant annet at man lykkes med å rekruttere, utvikle, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse innen kommunens ulike sektorer, sier Skjefstad Andersen.

Å sikre de kommunalt ansattes lønn og arbeidsforhold er i samfunnets interesse. Unio vil derfor kjempe for at det i Oslo kommune ansettes tilstrekkelig med kvalifisert personell og at utdanning og kompetanse skal lønne seg.

– En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstenging av samfunnet, sier forhandlingsleder Skjefstad Andersen.

Kravet fra Unio Oslo kommune finner du her

Økonomiske krav

Unios medlemsgrupper med høyere utdanning har et betydelig lavere lønnsnivå enn tilsvarende mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Den økonomiske situasjonen åpner likevel ikke for å fremme differensierte krav som er egnet til å kompensere for dette i år.

Unio krever derfor at den disponible rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper.

– Selv om rekrutteringsproblemene ikke løses i dette oppgjøret, vil ikke problemene bli borte. Derfor han Oslo kommune et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Skjefstad Andersen.

 

Fristen for å komme til enighet er 15. september klokken 24.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as