Mellomoppgjøret 2021

Ved årets mellomoppgjør har Unio vært i streik i tariffområdene Oslo kommune, KS og Spekter overenskomstområde 10 og 13 (helseforetak med sykehusdrift og sykehus med driftsavtale). I statlig sektor ble det en løsning mellom partene etter mekling. Tariffområdene Virke og KA er ikke ferdig med forhandlingene i mellomoppgjøret.

Statlig sektor – stor avsetning til lokale lønnsforhandlinger

I statlig sektor ble det løsning etter mekling som innebærer en kombinasjon av sentrale tillegg og avsetning til lokale forhandlinger. Den økonomiske rammen er fordelt omtrent likt mellom sentrale og lokale tillegg. Det er gitt generelle tillegg på lønnstabellen med en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg, noe som gir en likelønns- og lavtlønnsprofil på dette mellomoppgjøret. Avsetningen til lokale forhandlinger er ganske stor på 1,8 prosent pr. dato av lønnsmassen. Virkningstidspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er 1.7.21, og forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021. Akademikerforbundet oppfordrer til at du leverer lønnskrav til din forhandler slik at du kan bli ivaretatt i forhandlingene.   

KS – Streik, tvungen lønnsnemnd og avsetning til lokale forhandlinger for øvrige hovedsammenslutninger  

Det ble ingen løsning i meklingen mellom KS og Unio den 26. mai, og Unio gikk ut i streik den 27. mai. Behovet for å rekruttere og beholde kvalifisert personell i kommunene ble løftet frem som et budskap under streiken. Streiken varte frem til 04. juni da den ble stoppet av regjeringen med beskjed om tvungen lønnsnemnd, resultatet fra oppgjøret er dermed ikke klart. Resultatet for LO kommune, YS kommune og Akademikerne i KS området innebærer en økonomisk ramme på om lag 2,82 prosent. Det er sentrale lønnstillegg pr. 1.5.21 som varierer mellom 10.000 kroner og 22.000 kroner. Det er også i dette tariffområdet avsatt midler til lokal pott, denne er på 1,0 prosent pr. 1.10.21. I en egen e-post til de tillitsvalgte har Akademikerforbundet sentralt oppfordret de tillitsvalgte til å delta i de lokale prosessene som starter opp for lokale lønnsforhandlinger i kap. 3, 5 og 4. Akademikerforbundet sentralt vil informere når resultatet fra lønnsnemnda foreligger.

Oslo kommune – Streik og tvungen lønnsnemnd

Det ble streik i tariffområdet Oslo kommune etter mekling den 26. mai. Også i dette tariffområdet var et viktig budskap under streik behovet for å rekruttere og beholde kvalifisert personell i Oslo kommune. Streiken ble avsluttet av regjeringen ved at den varslet tvungen lønnsnemnd den 7. juni. Oslo kommune ble i meklingen enige med de øvrige hovedsammenslutningene om et generelt prosentvist tillegg på lønnstabellen på 3,45 prosent med minimum 16.500 kroner med virkningstidspunkt 1.5.21. Det ble ingen avsetning til lokale lønnsforhandlinger.

Spekter – Streik ved helseforetak

Innenfor tariffområdet Spekter har Akademikerforbundet kun forhandlinger ved den enkelte virksomhet og ingen sentrale lønnsforhandlinger med Spekter. Den 14. april ble det gjennomført innledende forhandlinger for Spekter-området. Det ble enighet om at frist for de videre forhandlingene i overenskomstområde 10 Helseforetak med sykehusdrift og overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale skulle avtales senere, for flesteparten av de øvrige overenskomstrådene var fristen for avslutning av B-dels forhandlingene onsdag 5. mai kl. 15.

Det ble gjennomført lokale forhandlinger for de øvrige overenskomstområdene som normalt, mens det ble brudd i forhandlingene mellom Spekter og NSF. Dette resulterte i et brudd for hele overenskomstområde 10 og 13 for Unio, og det ble ingen løsning i mekling den 3. juni. Det ble streik fra 4. juni som varte frem til 16. juni hvor det kom trussel om tvungen lønnsnemnd fra regjeringen, Unio ba da om frivillig nemnd. Tidspunktet for nemndsbehandling er ikke klart, Akademikerforbundet sentralt vil sende ut ny informasjon medlemmer i helseforetakene når resultatet fra den frivillige nemnden foreligger.

En spesiell takk til dere som har vært streikende denne våren og til dere som har bidratt i denne sammenheng.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as