Nav møter frilanstolkenes krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår med å konkurranseutsette tolketjenesten

I et møte 24. november mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Hjelpemidler og tilrettelegging og frilanstolkenes organisasjoner, presenterte NAV sine planer for en fremtidig ordning på frilanstolkområdet. Etter Sivilombudets prinsippielle uttalelse om at NAVs bruk av tilleggsavtaler for tolking i arbeid og utdanning var å anse som arbeidsavtaler og tolken som arbeidstaker, måtte Nav revudere måten frilanstolkområdet er organisert. NAVs egen konklusjon er at dagens bruk av frilanstolker er en direkte anskaffelse som er i strid med reglementet for offentlige anskaffelser, noe frilanstolkenes organisasjoner har påpekt gjennom mange år.

Et av NAVs forslag for å holde seg innenfor reglene, er å konkurranseutsette formidlingen av frilanstolker i NAVs tolketjeneste for døve, hørselshemmede og døvblinde. Det innebærer at nesten 75 % av de tolketimene NAVs offentlige tolketjeneste leverer, skal leveres gjennom en eller flere private tolketilbydere.

TiA - Tolkene i Akademikerforbundet stiller seg kritiske til NAVs forslag om konkurranseutsetting og dermed privatisering av tolketjenesten. Vi mener at det vil gå ut over døve, hørselshemmede og døvblindes tilgang på tolk, skape store utfordringer med formidling og koordinering av tolkeoppdrag, og undergrave den offentlige, lovpålagte tolketjenesten.

- Navs konkurranseutsetting vil føre til en stor økning i tolketjenestens utgifter, i og med at den private tolketilbyderen også skal godtgjøres for leveransen av tolketjenester i tillegg til tolkens honorar, uttaler TiA-leder Mariann Eidberg.

TiA mener at NAV selv har en godt utbygd formidlingstjeneste, med høy kompetanse og lang erfaring med å formidle, organisere og koordinere tolkeoppdrag. Det er ikke minst viktig når oppdrag skal løses gjennom samarbeid mellom NAVs ansatte tolker og frilanstolker, noe som blir vanskeligere ved bruk av private tolketilbydere.

Samtidig er TiA skeptiske til at NAV på denne måten søker å fraskrive seg sitt ansvar, der de for tiden er presset på frilanstolksiden fordi tolkene aksjonerer mot NAVs uanstendig lave honorarsatser.
- Det virker svært spesielt at en offentlig etat på denne måten møter frianstolkenes krav om bedre lønns- og arbeidsvilkår med å konkurranseutsette tolketjenesten, sier Eidberg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as