Nav stopper bruken av tilleggsavtaler

Sivilombudet har slått fast at Navs tilleggsavtaler i realiteten er arbeidsavtaler og at frilansere på disse avtalene dermed er arbeidstakere som skulle vært ansatt og tilleggsavtalene kan derfor ikke lengre benyttes. 

Siden tilleggsavtalene ikke lengre kan benyttes slik det har vært gjort, har Nav presenterte et utkast til ny tilleggsavtale for frilanstolkenes fagforeninger. Fagforeningene var enstemmige i at utkastet kun var et forsøk fra Navs side på å fraskrive seg arbeidsgiveransvaret, og alle avviste utkastet. I stedet har fagforeningene pekt på at Nav må benytte midlertidige/tidsbegrensede ansettelser, noe Nav mener de ikke kan med bakgrunn i arbeidsmiljøloven og at man ikke kan benytte midlertidige ansettelser til varige behov.  
 
Siden tolking i utdanning og på arbeidsplasser er prioriterte oppdrag, der det er viktig å gi forutsigbare tolketjenester, vil Nav i stedet jobbe for å dekke dette med ansatte tolker supplert med utlysning til frilanstolkene av enkelt- og serieoppdrag, allerede nå til høsten.  
 
TiA mener at midlertidige/tidsbegrensede ansettelser er et reelt, godt og lovlig alternativ som Nav kunne benyttet, siden dette kan likestilles med bruken av prosjektstillinger. Vi stiller også spørsmål ved Navs mulighet til å dekke behovet for tolking ved utdanning og på arbeidsplass med bruk av ansatte, i og med at statistikken i noen områder viser at 75 % av dekkede tolketimer utføres av frilanstolkene. Dette viser at grunnbemanningen ved Nav Tolketjenesten er for lav, og må styrkes kraftig om man skal kunne dekke rettighetshavernes behov for tolk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as