Ny lov om dyrehelsepersonell må ivareta dyrepleiernes faglighet

Landbruks- og matdepartementet er i gang med et arbeid med sikte på å utarbeide et forslag til ny lov om dyrehelsepersonell. Dyrepleierne i Akademikerforbundet (DiA) og Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) har sammen sendt inn forslag til Landbruks- og matdepartementet om hvilke endringer vi mener må på plass for å sikre kvalifisert behandling av dyr og verne om dyrepleiertittelen på klinikk.

Hva er utfordringen med dagens dyrehelsepersonellov?

Dagens lovverk beskytter ikke dyrepleiertittelen og deres arbeidsoppgaver på samme måte som den beskytter veterinærene. Det er ikke regulert i lov eller forskrift hvilke arbeidsoppgaver kun dyrepleiere kan utføre. En konsekvens av dette er at det ansettes ufaglærte klinikkassistenter til å utføre dyrepleiernes jobb. Det betyr at mange pasienter får utført behandling av ukvalifisert personale. Dette gir dårligere behandling og oppfølging av pasientene, samt øker risikoen for feil i behandlingen, skade på pasienter og ansatte.

Veterinærbransjen har endret seg mye de siste årene, og det har ført til at dagens lovverk på noen punkter fremstår som utdatert. Tidligere var veterinærbransjen preget av små bedrifter eid av veterinærer, mens store, kommersielle kjeder nå utgjør store deler av bransjen. I loven er det kun personellet som gis plikter og holdes ansvarlig for forsvarlig virksomhet. DiA mener at også bedriftene bør holdes ansvarlig for å tilrettelegge for at personell kan utøve yrket sitt på en forsvarlig måte. I dag er det en utfordring at ansatte ved klinikker føler seg tvunget til å gjøre et mindre faglig forsvarlig arbeid av hensyn til inntjeningen. Vi ønsker oss et lovverk som setter dyrevelferd og ansattes arbeidsvilkår over den økonomiske vinningen til bedriftene.

Våre innspill til Landbruks- og matdepartementet

Vi mener at dyrehelspersonelloven har behov for endringer for å holde følge med utviklingen i veterinærbransjen og utdanningsløpet for dyrepleiere. Endringene vi foreslår, handler om å få på plass kompetansekrav for hvem som kan utføre hvilke arbeidsoppgaver på en klinikk. Dette mener vi vil bedre dyrevelferd og kvalitetssikre behandlingen som gis til pasientene. Vi mener virksomheter som utfører veterinærmedisinske tjenester skal holdes ansvarlig for en forsvarlig drift. Økonomisk vinning skal ikke settes foran etikk og god pasientbehandling.

I arbeidet vårt med å utarbeide innspill til endringer av dyrehelsepersonelloven har vi sett til svensk lovgivning som på mange måter har kommet lengre enn det norske lovverket. Svensk lovverk stiller krav til hvilken kompetanse personale som jobber på en klinikk må ha for å utføre visse arbeidsoppgaver. Dette sikrer forutsigbarhet og kvalitet for dyreeiere som betaler for medisinske tjenester på klinikk.

DiA ønsker:

  • At dyrehelsepersonelloven endres slik at det stilles krav til hvilken kompetanse en må ha for å kunne utføre visse arbeidsoppgaver på en klinikk.  
  • At dyrehelsepersonlloven endres slik at bedriftene blir ansvarlige for forsvarlig drift.


Dagens lovtekst

 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as