Et knippe av pensjonsekspertene fra Gabler.

Nytt medlemstilbud - kurs og rådgivning om pensjon

Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at Akademikerforbundet har inngått samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområde; Gabler as.

Gabler as

Rådgiverne i Gabler as er uavhengige og har derfor ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har, det være seg valg relatert til fratreden/uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte. Altfor mange ser seg blind på lønnslippen og glemmer verdien som ligger i en god tjenestepensjonsordning.

Stadig nye ordninger

Pensjon er mer aktuelt enn noen gang. Med ny offentlig tjenestepensjon som innføres fra 1.1.2020, vil svært mange av medlemmene i Akademikerforbundet opptjene pensjon etter et helt nytt regelverk. Ny ordning gjelder alle med offentlig tjenestepensjon født etter 1962. Også de som fortsetter på dagens brutto-ordning (født før 1963) har fått endringer i tjenestepensjonen sin. Regelverket for pensjonsordningene i privat sektor er også stadig i endring (egen pensjonskonto, utredning mulig ny AFP m.m.).

Hva består det nye tilbudet i?

  • Pensjon i praksis for tillitsvalgte,tjenestepensjon og AFP både i offentlig og privat sektor
  • Pensjon i praksis for medlemmer, offentlig tjenestepensjon og AFP
  • Individuell rådgivning

Pensjon i praksis for tillitsvalgte, tjenestepensjon og AFP både i offentlig og privat sektor

I utgangspunktet er det ikke tillitsvalgtes ansvar å rådgi medlemmene i pensjonsspørsmål. På den annen side er det liten tvil om at medlemmene har behov for bistand i pensjonsspørsmål. Pensjon angår alle. Med innføring av en helt ny offentlig tjenestepensjonsordning med virkning fra 1.1.2020, vil trolig medlemmene ha enda større behov for å diskutere og forstå konsekvensene av nytt regelverk. Hvordan kan man i best mulig grad bistå medlemmene uten å gå over i pensjonsrådgiverrollen?

Dette kurset er for deg som tillitsvalgt, slik at du kan bistå medlemmene i spørsmål knyttet til pensjons. I kurset kombineres jus med økonomi, teori med praksis og – ikke minst – hjelp til å lettere finne frem i pensjonsjungelen, parkere myter, fange opp typiske fallgruver m.m.

Målet er ikke at du skal bli pensjonsekspert, men gjennom kursets praktiske vinkling ikke bare får kjennskap til hovedreglene, men også en bredere praktisk pensjonsforståelse som forhåpentligvis er til nytte både i møte med arbeidsgiver og medlemmene.

Pensjon i praksis for medlemmer, offentlig tjenestepensjon og AFP

Pensjon er en viktig del av de samlede lønnsbetingelsene gjennom arbeidsforhold. Det er derfor stadig viktigere å holde seg oppdatert på lovverket og utviklingen innenfor dette området. Kurset gir deg en praktisk innføring i pensjon, med mål om en bredere pensjonsforståelse for hver enkelt. Du får en oppdating på regelverk og praktiseringen av dette, noe som er nyttig for deg.

Inividuell rådgivning

Akademikerforbundet jobber med et tilbud på individuell rådgivning som blir gjort tilgjengelig for medlemmer januar 2020.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as