Opplever du trakassering på arbeidsplassen? Her er hva du må gjøre

Å bli utsatt for trakassering i arbeidslivet gjør at det blir utålelig å stå i jobben – spesielt over lengre tid. Følgene av trakassering kan være redusert velvære og prestasjon, og i noen tilfeller nedsatt funksjonsevne. Etter loven er alle arbeidstakere vernet mot trakassering. Arbeidsmiljøet skal være forsvarlig, psykisk og fysisk, for den ansatte. I Akademikerforbundet rådgir vi arbeidstakeren i hvordan gå frem i en konflikt.

Hva regnes som trakassering?

Trakassering tar hovedsakelig to former: Den ene orienterer seg mot person og den andre mot jobb. Noen ganger kan disse overlappe.

Personorientert trakassering går direkte utover den enkelte ansatte, og kan omhandle diskriminerende atferd eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Jobborientert trakassering går direkte utover arbeidet. Det kan omhandle at den ansatte blir utelatt informasjon, irettesatt uten grunn eller fratatt arbeidsoppgaver.

Trakassering eller annen krenkende adferd som skjer systematisk over tid regnes som mobbing.

Eksempler på trakassering:

  • Irettesettelse i påhør av andre
  • Usynliggjøring
  • Latterliggjøring
  • Tilbakeholdelse av nødvendig informasjon
  • Fordømmelse uansett hva du gjør
  • Påføring av skyld og skam
  • Sårende fleiping og erting

Hvordan håndtere trakassering på jobb?

Den ansattes opplevelser må «kvalifisere» til trakassering før den kan håndteres. Det innebærer at ikke den ansatte uten videre kan vurdere at trakassering faktisk har funnet sted. Imidlertid har den ansatte medvirkningsplikt. Det innebærer at den ansatte skal melde ifra om kritikkverdige forhold – i alle tilfeller – både når det gjelder en selv og en kollega.

  1. Det første steget i å håndtere trakassering er altså å melde ifra. Beskjeden må bli uttrykt overfor en leder eller tillitsvalgt. Arbeidsgiver trenger kjennskap til problemet for eventuelt å kunne utbedre arbeidsforholdet.
  2. Når arbeidsgiver vet om problemet, ligger byrden hos vedkommende i å bevise at trakassering ikke har funnet sted. Er ikke hendelsen(e) mulig å motbevise, er arbeidsgiver pliktig til å finne løsninger på konflikten.
  3. Ikke alle ønsker å drøfte saken med sin nærmeste leder. Eller kanskje finner ikke arbeidsgiver løsninger som er tilfredsstillende. Den ansatte må da melde ifra til tillitsvalgt eller verneombud som tar saken i egne hender. Et alternativ er å kontakte Akademikerforbundets sekretariat for en konfidensiell prat om den ansattes opplevelser. Vi vil finne den mest hensiktsmessige veien for videre saksbehandling.

Kontakt en av våre rådgivere på e-post.

Hva om jeg blir trakassert av sjefen min?

Arbeidsgiver har etter loven ansvar for å beskytte arbeidstakere mot trakassering – uavhengig av hvem som trakasserer. Det gjelder også sjefen.

Kan jeg sykemelde meg som følge av trakassering?

Trakassering, mobbing og andre konflikter på arbeidsplassen gir ikke rett til sykmelding i seg selv.

Vel å merke kan slike konflikter forårsake sykdom som jo kan gi grunnlag for sykmelding. Her gjelder de samme reglene som for vanlig sykmelding: I samråd med lege, trenger den ansatte kun å peke på at hen ikke er frisk nok til å arbeide. At sykmeldingen har sammenheng med forhold på arbeidsplassen, gjør den ikke mindre gyldig.

Hvordan vil trakasseringen bli behandlet?

Arbeidsmiljøloven spesifiserer ikke hvordan en opplevd trakassering skal behandles. Arbeidsgivere flest har derfor utviklet retningslinjer (rutinebeskrivelser eller et avvikssystem) for hvordan gå frem og hva som vil skje i en konflikt. Slike retningslinjer vil gjerne støtte seg på likestillings- og diskrimineringsloven i tillegg til arbeidsmiljøloven.

Har du spørsmål rundt konflikter på arbeidsplassen eller andre arbeidsforhold? Ta kontakt med oss. Vi er der for deg.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as