Overtid

Kun ved tidsavgrenset og særlig behov

Hovedregelen er at du som arbeidstaker ikke skal jobbe ut over det som utgjør en ordinær arbeidsdag, med mindre det foreligger et tidsavgrenset og særlig behov for det. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens (aml.) § 10-6. Hva som utgjør en ordinær arbeidsdag er ofte regulert i arbeidsavtalen. Det er også en forutsetning at nødvendigheten for bruk av overtid skal drøftes med de tillitsvalgte, dersom dette er mulig. Dette betyr med andre ord at overtid ikke skal aktivt brukes som et verktøy i å planlegge virksomhetens behov for arbeid, men heller som et virkemiddel for å løse helt prekære situasjoner som oppstår i et bestemt tidsrom. Enkelte arbeidstakere kan også be om å bli fritatt fra overtidsarbeid dersom det foreligger helsemessige grunner eller sosiale forhold som tilsier det. Arbeidsgiver plikter å innfri et ønske om fritak dersom arbeidet enkelt kan utsettes eller utføres av andre jf. aml. § 10-6 (10).

For gjentagende behov for å jobbe ut over ordinær arbeidstid, skal det avtales en arbeidsplan eller annen særskilt arbeidstidsordning.

Grense for antall overtidstimer

Dersom det likevel skulle oppstå plutselige behov for lengere arbeidsdager, har arbeidsmiljøloven klare grenser for hvor mye overtid som kan innvilges. Det foreligger for eksempel en grense på 10 overtidstimer ila. en kalenderuke, og ikke mer enn 200 timer i løpet av ett år. Dette kommer frem av aml. § 10-6 (4). Her kan det avtales utvidede rammer, men da kun etter skriftlig avtale mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale. Ut over dette kan Arbeidstilsynet godkjenne ytterligere utvidelse i helt særegne tilfeller. Den absolutte regelen er likevel at alt overtidsarbeid ut over § 10-6 (4), krever en form for samtykke fra arbeidstaker. Det er også i arbeidsmiljøloven lagt inn mekanismer for å forhindre at det totale antall overtidstimer blir konsentrert på få dager, eksempelvis er det ikke lov til å legge mer enn 13 timer samlet arbeidstid innenfor en periode på 24 timer eller 48 arbeidstimer i løpet av en kalenderuke. Også her er det mulig å avtale utvidede grenser, men kun etter avtale.

Kompensasjon for overtid

For overtidsarbeid skal arbeidstakeren motta et tillegg til ordinær lønn på minst 40 % etter arbeidsmiljølovens § 10-6 (11). Dette betyr at dersom din timelønn er 250 kr, skal hver arbeidet overtidstime lønnes med minst 350 kr. Det kan her avtales at selve timen kan tas ut i avspasering på et egnet tidspunkt, men tillegget, i dette tilfelle 100 kr, skal alltid utbetales. Det kan også avtales andre satser for overtidsbetaling. Dette gjøres gjerne mellom representanter for fagforeningen og arbeidsgiver. Det er eksempelvis ikke uvanlig å avtale en kompensasjon på 50 % på arbeidsplasser som er bundet av tariffavtale.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as