Pakkeforløp i barnevernet

BiA ved leder Anne Grønsund har deltatt i rådslag der det har blitt drøftet pakkeforløp i barnevernet. Vi har fått komme med gode innspill på hva BiA tenker rundt dette.

Hva er pakkeforløpet?

Pakkeforløp er en modell å jobbe etter som handler om logistikk og samhandling. Prosjektdirektør Anne Hafstad har vært ansvarlig for pakkeforløp i kreftbehandling, og jobber nå med psykisk helse og rus for å få til tilsvarende forløp. Pakkeforløp skal ikke endre behandlingspraksis. Faglige retningslinjer skal fortsatt være avgjørende.

Deltagerne i gruppa har vært opptatt av at hvis det skal jobbes videre med å utvikle pakkeforløp som virkemiddel i barnevernet, må det finnes en annen betegnelse eller begrep som barn, familier og barnevernsarbeidere finner meningsfull. Mange var opptatt av at barnevernet trenger gode nasjonale standarder for kvalitet og system, men mente at utvikling av et nasjonalt kvalitetssystem bør på plass før vi eventuelt innfører pakkeforløp.

Rådslaget mente at pakkeforløp kan bidra til

  • bedre tverrfaglig samarbeid på tvers av tjenester og etater
  • økt medvirkning
  • økt forutsigbarhet og åpenhet i barnevernets prosesser
  • bedre strukturer for det faglige arbeidetøkt legitimitet for barnevernet i samfunnet

Rådslaget var opptatt av at pakkeforløp i barnevernet må vurderes nøye fordi:

  • Det pågår allerede mye utviklingsarbeid i barnevernet som kan dekke behovet for strukturer og standardisering dersom det blir satt i system.
  • Pakkeforløp kan gi mindre rom for faglig skjønn og individuelle tilpasninger.
  • Sammensatt problematikk og utfordring med klassifisering i barnevernet vanskeliggjør pakkeforløp.
  • Det kan skje nedprioritering av grupper som ikke faller innenfor pakkeforløp.

(hentet fra BUFdir.no)

Lovforslag til ny barnevernslov finner du på regjerringen.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as