Rapport om nytt lønnssystem i staten: - Utdanning og kompetanse må lønne seg

13.02.2017. - Unio arbeider for et rettferdig og forutsigbart lønnssystem i staten, som sikrer at utdanning og kompetanse lønner seg. Denne rapporten blir en del av kunnskapsgrunnlaget for dette arbeidet, sier leder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

10. februar la en partssammensatt gruppe fram rapporten «Et modernisert og forenklet lønns- og forhandlingssystem i staten». Rapporten er et resultat av hovedtariffoppgjøret i 2016, der Unio, LO Stat og YS Stat ble enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å jobbe videre med detaljene i et nytt lønns- og forhandlingssystem. Dette arbeidet har pågått siden oktober.

Leder av Unio Stat, Petter Aaslestad, mottok rapporten på vegne av Unio. Han mener rapporten gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.
- Rapporten konkluderer ikke, men skisserer noen ulike retninger fram mot et mulig nytt lønnssystem i staten. Kort oppsummert beskriver rapporten tre mulige veier: En forenklet variant av dagens system, et lokalt fastsatt lønnssystem, og en kombinasjonsløsning med sentrale rammer og lokale fullmakter. Vi vil gjøre en grundig vurdering av alternativene som skisseres, og vurdere disse mot Unios lønnspolitiske mål, sier Aaslestad.

I Unios lønnspolitikk heter det blant annet at lønnspolitikken må gi en «bedre verdsetting av utdanning, kompetanse, ansvar og risiko», og at «kollektive, sentrale tariffavtaler må sette nødvendige rammer for lokale tilpasninger».
- I mandatet slås det klart og tydelig fast at et modernisert lønnssystem skal legge bedre til rette for at statlige virksomheter kan rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere, og at systemet må ivareta kompetanse og utdanning. Dette er klart i tråd med Unios lønnspolitikk. Vår oppgave nå er å sørge for at et eventuelt nytt lønnssystem klarer å leve opp til dette mandatet, slår Aaslestad fast.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as