Rettighetene vi opplever at medlemmene går glipp av

Rådgiverne i Sekretariatet har til sammen bred erfaring med rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer innen alle tariffområder.

Noen tar kontakt for sent

Dessverre en det en del medlemmer som av ulike årsaker tar sent kontakt. Kanskje finnes det ikke en tillitsvalgt på arbeidsplassen og medlemmet er seg ikke bevisst at det er både lurt og mulig å få råd fra en rådgiver i Sekretariatet. Det er til og med mulig at rådgiveren kan bli med i et vanskelig møte.
Dersom henvendelsen kommer sent, viI det være krevende å yte god bistand, da rådgiveren ikke får tilstrekkelig tid til å lese seg opp på saksdokumenter. Det anbefales derfor at man tar kontakt så tidlig som mulig.

Oppsigelse kan unngås

I noen tilfeller kan det være helt avgjørende med bistand for å ikke komme ut av saken på en verst tenkelig måte. Et eksempel på dette er medlemmer som går inn i et drøftingsmøte som munner ut i en oppsigelse. Når det er kommet så langt i prosessen, er det svært krevende å få gjort noe og en oppsigelse kan være uunngåelig. Dersom medlemmet hadde tatt kontakt tidligere, kunne man hatt et forberedende møte til drøftingsmøtet der man sammen kartlegger situasjonen og avtaler en strategi. Videre kan rådgiveren bli med og representere medlemmet i drøftingsmøtet. Når en selv kan være satt ut av sterke følelser, kan en rådgiver holde hodet kaldt og dialogen konstruktiv. Akademikerforbundet har gode tradisjoner når det gjelder saklig og konstruktiv dialog med arbeidsgiver for å finne løsninger som er gunstige for begge parter. En rådgiver har god oversikt over hvilke løsninger man kan foreslå i en situasjon som oppleves som fastlåst.

Lønnen kan forhandles

Noen medlemmer tenker ikke over at de kan få bistand til å forhandle sin lønn. Når det gjelder offentlig sektor, må medlemmene følge med på informasjon de får fra sin tillitsvalgt. Der det ikke er tillitsvalgt, er det i første runde den respektive regionen medlemmet må ha dialog med.  Dersom det ikke er dialog med noen av disse, bør medlemmet ta kontakt med en rådgiver i Sekretariatet som kan bistå med å finne ut av hvor, når og hvordan lønnen forhandles ved den aktuelle virksomheten.

Man bør forhandle ved ansettelse

En ting er å forhandle lønnen der man er ansatt. En del medlemmer tenker ikke på at de bør forhandle lønnen ved ansettelse. Dette gjelder først om fremst de som ansettes i sin første jobb. Man er så lettet over å ha fått et jobbtilbud, at man ikke tenker på å diskutere lønnen. En rådgiver kan være en god diskusjonspartner i denne situasjonen.

Omstilling

Det er stadig små og store omstillinger som finner sted. Det optimale er at vi har tillitsvalgte som tidlig blir informert og som sørger for ivaretakelse av medlemmene lokalt. Der vi ikke har tillitsvalgte, er det viktig at medlemmene tar et ansvar for seg selv når det gjelder å finne ut av hva som skjer når, og om de vil bli berørt. En rådgiver kan gå inn i enkeltmedlemmers situasjon eller bidra med kollektiv rådgivning, for eksempel i form av et kurs for Akademikerforbundets medlemmer i virksomheten.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as