Rikslønnsnemndas betydning for kapittel 3 og 5

Rikslønnsnemnda fattet 21.9. et vedtak hvor man fastsatte resultatet for Unio i vårens sentrale tariffoppgjør. I nemndas kjennelse ble det også inntatt en formulering om at allerede sluttførte forhandlinger for Unio-forbundene i kapittel 3 og 5 skal få et forskjøvet virkningstidspunkt med en måned og fire dager.

Unio mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å overstyre allerede sluttførte forhandlinger og vil vurdere å bringe spørsmålet inn for arbeidsretten. Uavhengig av dette er Akademikerforbundet av den oppfatning at den enkelte kommune selv må kunne vurdere om man skal forholde seg til allerede inngåtte avtaler. I den grad de velger å ikke gjøre dette, faller forutsetningene for enigheten bort og forhandlingene må gjenopptas. Et naturlig utgangspunkt fra vår side bør være at «årsvirkningen» skal bli det samme som man allerede har avtalt. Sekretariatet kan bistå med å forta en slik omregning.

Hvis man blir innkalt til drøftinger/forhandlinger om endring av virkningstidspunktet, bør følgende protokolltekst inntas fra vår side: «Akademikerforbundet forutsetter at avtalt årslønnsvekst legges til grunn også ved endring av virkningstidspunktet. Etterlever man ikke dette, må forhandlingene gjenopptas.»

Akademikerforbundet legger til grunn at Rikslønnsnemndas kjennelse ikke skal ha innvirkning på ikke sluttførte forhandlinger annet enn at arbeidsgiver vil kunne insistere på at virkningstidspunktet settes til 4.6. eller senere. Dette bør vi ta høyde for i egen kravutforming, senere virkningstidspunkt enn normalt gir grunnlag for et høyere datotillegg.

Ved spørsmål, send e-post til raadgivning@akademikerforbundet.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as