Særavtalene i KA er reforhandlet

Særavtalene ble forhandlet 3. og 8. mars. Avtalene må godkjennes av partene før de kan tre i kraft.

Fagforeningene og KA skal jobbe med grønne tiltak


Et viktig resultat fra reforhandling av særavtalene i tariffområde KA er et partssammensatt utvalg som skal se på konkrete tiltak for klima- og miljøhensyn i særavtalen om reiseregulativet. Arbeidet skal være ferdig innen 1. november i år og målsettingen er at det kan legges fram forslag som tas med inn i neste reforhandling av avtalen.

Dette er en konkret oppfølging av hovedavtaleforhandlingene i desember 2019, der partene ble enige om at hensynet til miljø og klima skal være en del av partssamarbeid og medbestemmelse. Partenes målsetting er at dette skal bidra til en bærekraftig utvikling som fremmer FNs bærekraftsmål.

Særavtale om reiseregulativet

Det er gjort følgende endringer vedrørende punkt 3 i avtalen om bruk av egen bil i tjenesten

  • Maksimumssatsen for kompensasjon for bruk av egen bli i tjenesten er økt til 14 300 kr.
  • I partenes felles veiledning til dette punktet legges det til en setning om at det kan utarbeides virksomhetsinterne retningslinjer for praktisering av denne bestemmelsen.
  • Partene er dessuten enige om å gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge bruken av kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten.

For øvrig vises til forrige avsnitt om klima- og miljøtiltak.

Særavtale om arbeidstid og fritid i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen)

Avtalen er videreført til 31.12.2022.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 4 (arbeidsplan) og 5 (timeoversikt og avspasering).

Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i rettssubjektet Den norske kirke (lederavtalen)

Avtalen er videreført til 31.12.2022.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i rettssubjektet Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid.

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden.

Særavtale om kirkelige stillinger

Det er gjort følgende endringer vedrørende punkt 4 Leirarbeid og liknende

  • Satsen i pkt 4.3 godtgjøring fra og med det 8. leirdøgnet er økt til 820 kroner
  • Det partssammensatte utvalget som ble nedsatt i 2019 for å se på leirbestemmelsene har fått utsatt frist og skal sluttføre sitt arbeid innen 1. oktober 2022. Utvalget ser blant annet på praktisering av reglene om leir, og skal utrede premisser og vurdere mulighet for en rammeavtale for arbeid på leir.

Det pågår for tiden en virksomhetsintern evaluering av arbeidstidsordningen for prester i Den norske kirke, inkludert avtaler som regulerer arbeidstid. Dette kan berøre Særavtale om kirkelige stillinger punktene 2 (om fritid) og 5.6 (om ubundet tid).

Fagforeningene og KA er derfor enige om at de sammen skal se på resultatet av evalueringen når den er klar. Dersom begge parter da ser behov for revisjon av avtalen, er partene enige om at forhandlinger kan gjenopptas i avtaleperioden. Det legges til grunn at partene bør være enige om en reforhandling. Det er likevel enighet om at dersom kun én av partene anser en reforhandling tvingende nødvendig som følge av evalueringen, er det anledning for å kreve revisjon for punktene 2 og 5.6.

Særavtale om arbeidstøy

Ingen vesentlige endringer, men det legges til en merknad om at det er utarbeidet egne administrative bestemmelser om arbeidstøy hos Kirkerådet. Disse bestemmelsene gjelder også ansatte i fellesråd som nå får dekket tjenestedrakt av Kirkerådet.

Særavtale for ledere

Ingen endringer i denne avtalen, som gjelder lederstillinger i kapittel 3.4.1 i tariffavtalen, bl.a. kirkeverge/daglig leder, leder, assisterende leder o.a.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as