Seniorpolitikk på din arbeidsplass

Akademikerforbundet undersøker

Akademikerforbundet gjennomførte i løpet av 2016 en arbeidslivsundersøkelse for å forsøke å finne svar på to hovedspørsmål; (i) hvordan oppfatter våre medlemmer sin arbeidsgivers seniorpolitikk og (ii) hvilke ønsker har våre medlemmer for tilrettelegging for senior arbeidstakere. Undersøkelsen ble sendt ut til våre medlemmer mellom 55 og 70 år. Svarene kommer i hovedsak fra offentlig ansatte, flest fra kommunal sektor og flest kvinner. Dette gjenspeiler i stor grad medlemsdemografien i Akademikerforbundet generelt.

Planer om å bytte stilling?

De fleste svarer at de har vært hos samme arbeidsgiver de siste 21-35 årene. Likevel svarer 13 % at de har skiftet jobb innen de siste fem årene. 79 % av de som har svart sier at de ikke har planer om å skifte stilling de neste tre årene.

Får du annerkjennelse for din kompetanse?

På spørsmål om hvorvidt våre medlemmer oppfatter at arbeidsgiver anerkjenner deres kompetanse på arbeidsplassen svarer 35% at deres innsats i stor grad blir verdsatt. Medlemmene svarer også at de i stor grad blir ivaretatt når det kommer til deltagelse på kurs, men i noe mindre grad i forhold til lønnsutvikling og avanseringsmuligheter.

Hvor lenge skal du stå i jobb?

På spørsmål om hvor lenge medlemmene tenker at arbeidsgiver vil at de skal stå i jobb, svarer 76 % 67 år. Men, i undersøkelsen har en betydelig andel hoppet over dette spørsmålet og i hovedsak kommentert «vet ikke» i kommentar feltet. Mye kan tyde på at dette er et tema som kanskje ikke er tatt opp på arbeidsplassen. Hvis vi snur spørsmålet og heller spør medlemmene om hvor lenge de selv ønsker å stå i jobb svarer 42 % 67 år, mens 43 % svarer «annet». Av de som har avgitt «annet» svar, har 41 % svart 65 år. Akademikerforbundet mener at seniorarbeidstakere skal ha lønnsutvikling på lik linje med øvrige arbeidstakere frem til de eventuelt selv tar initiativ til å gå av med pensjon.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

I forhold til konkret tilrettelegging av arbeidsplassen for seniorarbeidstakere svarer 82 % at arbeidsgiver tilbyr ekstra fridager, mens ekstra lønnsbetingelser kommer dårligst ut (11 %). Det må nevnes at det er mange som ikke har svart på dette spørsmålet og i tillegg er det mange som har lagt igjen kommentar om at de ikke vet, dette kan tyde på at de ikke har tilstrekkelig informasjon om mulige seniorordninger. Hvis vi også her snur spørsmålet til å spørre medlemmet hva som er ønskelig av seniortiltak er det også her ekstra fridager som scorer høyest. Tilrettelegging av arbeidsoppgaver kan være aktuelt for noen av våre medlemmer, mens dette rangeres som lavt i tilbud hos arbeidsgiver.

Resultat av undersøkelsen

Undersøkelsen viser oss at våre medlemmer i stor grad opplever å bli ivaretatt som seniorer på sin arbeidsplass. Men, den viser også at det til en viss grad er uavklarte spørsmål mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Dette er ikke nødvendigvis gjenstand for manglende vilje hos arbeidsgiver, men kanskje en indikasjon på at temaer vedrørende «senior» begrepet ikke drøftes åpent på arbeidsstedet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as