Seniorpolitisk Barometer 2020

Akademikerforbundets seniorutvalg ser Seniorpolitisk Barometer 2020 (SPB2020) som et signal om at det må satses på lønnsgivende kompetanseutvikling for eldre arbeidstakere og informasjonsarbeid for å avkrefte myten om at eldre blir mer slitne av jobb.

Oppfordring til Politisk Råd 2021

En betydelig andel av Akademikerforbundets yrkesaktive medlemmer befinner seg innenfor det som Seniorpolitisk senter definerer som yngre seniorer (50-59) og eldre seniorer (60+). På bakgrunn av dette og funn i SPB2020, har seniorutvalget oppfordret Politisk Råd 2021 til å i større grad ta inn seniorhensyn i utforming av lønnspolitisk plattform opp mot Landsmøte 2022. Utvalget har fremmet følgende oppfordringer:

  1. Seniorarbeidstakere, spesielt i det eldre sjiktet, skal ha lik mulighet for lønnsgivende kompetanseutvikling og tilgang på å lære nye fagområder/arbeidsoppgaver som andre arbeidstakere.  
  2. Akademikerforbundet skal jobbe for at lokal og sentral lønnspolitikk omfatter momenter som hensyntar lønn som virkemiddel for å stimulere til høyere avgangsalder.  
  3. Akademikerforbundet skal jobbe for at lokal lønnspolitikk omfatter momenter som åpner for særskilt forhandling ifm. lønnsforskjeller som ikke kan forklares med noe annet enn alder.  
  4. Akademikerforbundet skal jobbe for at seniorpolitiske tiltak blir innarbeidet i sentrale og lokale avtaleverk.

Seniorer blir ikke mer slitne av jobben

En myte som seniorarbeidstakere ofte møter på arbeidsplassen, er at seniorarbeidstakere blir oftere slitne av arbeidsoppgaver sammenlignet med andre. Det er ikke unormalt å bli sliten av jobb og SPB2020 viser til at dette i stor grad er bransjeavhengig fremfor å være knyttet til alder. Rapporten viser at blant alle yrkesaktive svarer 80 % at de alltid eller av og til blir slitne av jobb. 20 % svarer at de sjeldent eller aldri blir slitne av jobb. Dersom vi ser på gruppen av eldre seniorarbeidstakere er besvarelsen henholdsvis 74 % og 26 %. Det er med andre ord ikke et avvik som viser til at seniorer blir mer slitne, heller marginalt motsatt. Dette kan ha sammenheng med funn knyttet til at eldre arbeidstakere melder om en større grad av selvbestemmelse og at dette er en viktig faktor for å stå lengre i jobb.

En sektor i omstilling

SPB2020 viser til at om lag 70 % av de som har svart på undersøkelsen fra offentlig sektor (KS/Stat) opplever at arbeidshverdagen blir «i stor» eller «i noen grad» preget av omstilling. Omstilling av arbeidsplassen fører gjerne til behov for ny eller endret kompetanse for å være konkurransedyktig, og det er derfor bekymringsverdig at det stadig er mange eldre arbeidstakere som melder om at de sjeldnere får mulighet til å lære seg nye arbeidsoppgaver sammenlignet med yngre kollegaer. Både yngre og eldre seniorarbeidstakere deltar også sjeldnere på kurs, opplæring og utdanning enn andre. Selv om dette for 2020 må sees i lys av koronapandemien, er ikke dette et nytt fenomen. Dersom vi ser karrierevei og lønn knyttet til omstillingsevne, må det satses på lønnsgivende kompetanseutvikling for seniorarbeidstakere.

Høy arbeidsglede, men tidlig avgang

Selv om SPB2020 viser til svært høy grad av arbeidsglede blant både yngre og eldre seniorarbeidstakere, trekker rapporten også frem en bekymringsverdig trend over tid. Selv om de opplever god mestring i jobb, gleder også de to eldste aldersgruppene seg i størst grad til å tre ut av arbeidslivet. For den eldste gruppen oppleves også arbeid mindre viktig for trivsel enn tidligere. Dersom dette sees i sammenheng med at snittalderen for ønsket avgangsalder har vist en nedgang de siste fem årene, tegner det et bilde av at seniorarbeidstakere i mindre grad enn tidligere ønsker å stå lengre i jobb en de må.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as