Skatteoppkreverfunksjonen - fra kommune til stat i høyhastighet

Det første møtet mellom partene i prosessen fant sted 31.10.19. Rådgiver Eystein Madland Hagesæther deltok på vegne av Akademikerforbundet. Det neste møtet for samarbeidsutvalget for overføring av skatteoppkreveroppgaver og personell fra kommunene til Skatteetaten fant sted 14. november.

Utdrag fra referat fra møtet 14. november:
«I møtet ble det oppnådd enighet om opprettelsen av et samarbeidsutvalg, samt mandat for utvalget. Skatteetaten, KS, Oslo kommune, hovedsammenslutningene i staten og forhandlingssammenslutningene i hhv. Oslo kommune og kommunesektoren i tillegg til Finansdepartementet er representert i utvalget. Samarbeidsutvalget skal gi anbefalinger om gjennomføring av personalprosessen og på den måten bidra til at lokale parter kan gjennomføre informasjon og drøfting i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Skatteetatens foreløpige plan for gjennomføring forutsetter at samarbeidsutvalget kommer med hoveddelen av sine anbefalinger innen utgangen av 2019.»

Det er lagt opp til en stram tidsplan med møter 27. november, 4. og 11. desember.

Akademikerforbundet deltar på vegne av Unio i samarbeidsutvalget med følgende representanter: Eystein M. Hagesæther og Hege Sølvsberg fra Oslo kemnerkontor med varaer.

Akademikerforbundet har også en egen arbeidsgruppe som består av Eystein M. Hagesæther, Svein Kvammen (medlem hovedstyret), Rune Husmo (HTV Skatteetaten), Sølvi Svoren (HTV Oslo kommune) og Hege Sølvsberg (TV Oslo Kemnerkontor).

Fra «Spørsmål og svar om overføring av skatteoppkrevingen» på regjeringen.no:

«Hva innebærer en virksomhetsoverdragelse?

Finansdepartementet legger til grunn at overføringen skal anses som en virksomhetsoverdragelse iht. arbeidsmiljøloven kap. 16 for samtlige berørte kommuner. Det forutsettes at det inngås en samarbeidsavtale mellom partene som vil omfatte både de kommuner der vilkårene for virksomhetsoverdragelse er oppfylt, og de kommuner hvor dette er usikkert.

Skatteoppkrevingen er ulikt organisert i kommunene og en slik samarbeidsavtale vil sikre at alle berørte ansatte behandles likt. I en slik avtale vil det også være mulig å angi hvilke kommunalt ansatte som er berørt i så stor grad at vedkommende omfattes av virksomhetsoverdragelsen. Ansatte som omfattes av virksomhets-overdragelsen vil følge sine oppgaver over til Skatteetaten.

Fra overføringstidspunktet vil de tidligere kommunalt ansatte som er overført, være omfattet av statsansatteloven.

Hvordan fordeler antallet ansatte seg mellom de ulike arbeidsområdene?

Fordelingen mellom fagområdene er anslått til 45 årsverk til skatteregnskap, 400 årsverk til arbeidsgiverkontroll, 401 årsverk til innkreving og 55 årsverk til veiledning/arkiv, i tillegg til 17 til IT og administrative tjenester.
Skatteregnskapsoppgavene skal utføres i Oslo og Grimstad. Forslaget innebærer at det blir spesialiserte enheter innen skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteetaten skal vurdere arbeidsfordelingen mellom kontorene som en del av arbeidet med å overføre skatteoppkrevingen, og se på om det er behov for ev. mindre justeringer. Den endelige arbeidsfordelingen mellom kontorene blir sannsynligvis klar i begynnelsen av 2020.

Kommer Skatteetaten til å overta også andre oppgaver som skatteoppkreverne utfører, som innkreving av kommunale avgifter?

Oppgavene som skatteoppkreverkontorene gjør for kommunene, inkludert innkreving og regnskapsføring av kommunale krav og kommunal inkasso, skal ikke flyttes. Regjeringen legger opp til at kommunene skal beholde særnamskompetansen og motregningsadgangen for de kommunale kravene som i dag kan kreves inn av skatteoppkreveren etter reglene for innkreving av skatt.
Både private selskaper og Skatteetaten kan tilby tjenester som fakturering og innkreving av kommunale krav. Skatteetaten kan i utgangspunktet kreve inn samtlige kravtyper som kommunene i dag krever inn, på vegne av kommunene. Etaten vil kunne tilby ulike typer standardavtaler. Skatteetaten kan stå for alle oppgaver fra fakturering til innkreving, eller bare innkreving. Slike avtaler kan inngås og tre i kraft fra 1. juni 2020.»

De berørte medlemmene holdes løpende orientert om prosessen og blir ivaretatt ved behov.

Se også informasjon på Skatteetaten.no og regjeringen.no
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as