Spekter – et annerledes og utfordrende tariffområde

Tariffområdet Spekter skiller seg fra andre store tariffområder som stat og KS på flere måter. I Spekter brukes begrepet overenskomst om tariffavtaler. Det finnes A-delsoverenskomster som inngås av de sentrale parter (Spekter som arbeidsgiverorganisasjon og Unio som vår hovedsammenslutning) og B-delsoverenskomster (lokale tariffavtaler mellom primærorganisasjonen i Unio og virksomheten). Forhandlingssystemet er bygget opp slik at Spekter først forhandler med Unio om sentral tarifftekst og lønn for de organisasjonene som har sentral lønnsdannelse. Deretter forhandler partene lokalt. 

Kun lokal lønnsdannelse for Akademikerforbundets medlemmer

For Akademikerforbundets del er all lønnsdannelse lokal i tariffområdet Spekter. Akademikerforbundet har flest medlemmer i Spekter Helse som befinner seg i område 10. For område 10 finnes en forlengelse av den sentrale A dels overenskomsten kalt A1. Den inneholder sosiale bestemmelser som våre medlemmer i område 10 er omfattet av. Vi har nest størst medlemsmasse i Vinmonopolet, i område 4. I område 4 finnes også Norsk Tipping og studentsamskipnadene. Virksomheter som ikke er innplassert i område 10 kalles Spekter tradisjonell og har ikke A1-overenskomst.

Selvstendig part med 800 medlemmer

Retten til å kunne kreve en B-delsoverenskomst overfor arbeidsgiver reguleres i Hovedavtalen mellom Unio og Spekter (HA) § 5. Bestemmelsen er komplisert med flere vilkår. Vesentlig er imidlertid at når et Unioforbund har minst 800 medlemmer i tariffområdet Spekter og i tillegg tre i den enkelte virksomhet, så følger det av HA § 5 at det kan kreves opprettelse av B-del. Lokale tariffavtaler vil kunne treffe medlemmene lokalt svært godt hva gjelder sosiale bestemmelser fordi disse, etter å ha blitt fremforhandlet, vil være tilpasset virksomhetens forhold. Akademikerforbundet har nylig passert 800 medlemmer i Spekterområdet. Dette stiller oss i en sterkere forhandlingsposisjon hvor vi vil kunne bli part i flere B-deler og hvor vi oftere vil kunne stå alene i B-delene uten å måtte samarbeide med andre Unioforbund.

Urfordrende arbeid med forhandlinger

Våre tillitsvalgte må forhandle både B-dels tekst og lønn utelukkende lokalt. Tillitsvalgte kan oppleve det som spennende, men også krevende å gå inn i slike forhandlinger. Når man utelukkende forhandler lokalt, kan man tilpasse tariffavtalen til Akademikerforbundets medlemmer i virksomheten.  På noen tariffområder kan det være utfordrende å forene ulike behov. Vi har særlig i Spekter Helse noe ulike interesser blant medlemmene hva gjelder lønnspolitikk. Et større antall medlemmer jobber innenfor HR, lønn, regnskap og administrasjon. Dette er stillinger som kan måles på individuelle prestasjoner hvor individuelle lønnsforhandlinger vil treffe disse medlemmene godt. På den andre siden har vi medlemmer som jobber klinisk, i turnus som sosionomer, miljøterapeuter m.m. i stillinger som vanskelig lar seg måle på individuelle prestasjoner. I noen virksomheter har vi lokale minstelønnssatser direkte inntatt i B-delsoverenskomsten som er rettet mot grupper. Sistnevnte yrkesgruppe kan være mer tjent med økning i minstelønnssatser direkte i B-delsoverenskomsten. For å sikre alle medlemmene god, årlig lønnsvekst må forhandler/tillitsvalgte ha oversikt over hvordan generelle lønnstillegg, avsatte midler til lokale forhandlinger på individnivå og økning i minstelønnssatser tar av samme pott. Det skjer ved flere av sykehusene at Unioforbund samler seg i en felles forhandlingsdelegasjon. I delegasjonen kan ulike Unioforbund ha ulike syn på lønnsdannelse. Da blir det viktig å utarbeide en felles plattform før forhandlingene starter.

Akademikerforbundet bygger kompetanse

Samlet gjør dette at en lokal forhandler bør være best mulig skolert. Når forhandleren, ofte den lokale tillitsvalgte i virksomheten, har full jobb ved siden, ser vi at det er nyttig med erfaringsdeling og skolering for å få et faglig påfyll. Av denne grunn tilbyr Akademikerforbundet i Spekterområdet gratis arbeidsseminar for tillitsvalgte og andre forhandlere med casearbeid, diskusjoner, foredrag mv. og hvor målet er å ruste forhandlerne best mulig for kommende forhandlinger med arbeidsgiversiden. Vi opplever at dette er med på å motivere tillitsvalgte, man blir tryggere på forhandlerrollen, det er sosialt, lærerikt og spennende.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as