Stort engasjement på Politisk råd juni 2023 i Akademikerforbundet

Etter noen unntaksår grunnet pandemien, var det igjen klart for et klassisk Politisk råd i Akademikerforbundet. Det er Hovedstyret som setter dagsorden og vertskapsrollen rullerer mellom forbundets åtte regioner. Dette året var Region Agder vertskap og de hadde valgt å legge Politisk råd til Lindesnes – og for en fantastisk innramming det ble! Solen skinte fra begynnelse til slutt og ved Lindesnes fyr hadde det ikke vært så vindstille siden 2018.

Temaer til debatt

Politisk råd var innom en rekke aktuelle temaer, blant annet politisk strategi, fremtidig regioninndeling, mellomoppgjøret 2023, Akademikerforbundet i privat sektor, vekststrategi og Akademikerforbundets plass i Unio.

Fremtidig regioninndeling

Ettersom Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark deles opp fra 1.1.2024, må Akademikerforbundet vurdere sin eksisterende regioninndeling.  

Dessuten er regionene svært ulike, både når det gjelder medlemstall og geografisk størrelse/avstand. Den største regionen, Region Oslo Viken, har 2511 medlemmer og den minste regionen, Region Agder, har 298 medlemmer (tall pr. 1.1.23). Flere av regionene har lavt antall medlemmer.

Medlemmene ivaretas på samme måte i alle regionene med et regionstyre. Det er derfor stor forskjell i arbeidsmengden for de ulike regionstyrene.

Det er også en demokratisk ubalanse i at den største regionen med dagens medlemstall har åtte delegater til Landsmøtet, mens de fire minste regionene har fire delegater hver.

En rekke statlige virksomheter er landsdekkende eller finnes i flere av våre regioner. Dette gjelder også for noen virksomheter innen Spekter. Dette kan være en utfordring når det gjelder både medlemspleie og forhandlingsbistand.

Akademikerforbundet kan tilpasse sin organisasjonsstruktur til arbeidslivets struktur slik den vil være fra 1.1.2024.  

Et alternativ er å føre Buskerud tilbake der fylket var før sammenslåingen. Buskerud har kun ca. 250 medlemmer, så det vil ikke gjøre noe med ubalansen i antall medlemmer mellom regionene. Dette er den eneste endringen som har vært gjort etter at regionene oppsto ut fra et geografisk perspektiv.

Hovedstyret ønsker tett dialog med regionene i denne prosessen der målet er å komme fram til en omforent løsning som er til det beste for organisasjonen.  

- Strukturer i samfunnet og arbeidslivet er i rask og kontinuerlig endring, og Akademikerforbundet må årlig ta debatten for å vurdere om vi har en hensiktsmessig inndeling, sier forbundsleder Mizanur Rahaman.

Alltid kort vei til hjelp

Det overordnede målet er at det skal være kort vei til hjelp. Dagens digitale løsninger gjør at geografiske avstander ikke har samme betydning som før. Det viktige er at medlemmene vet hvor de skal henvende seg for å få bistanden de trenger.  

Forbundet har hatt en fin vekst og det blir umulig for sekretariatet og regionene å ha en-til-en-kontakt med alle medlemmene. Noe av det viktigste blir å få på plass tillitsvalgte med vara ved alle virksomheter der vi har medlemmer og jobbe for at det etableres lokallagsstyrer der vi har mer enn 30 medlemmer. Da sikrer vi god medlemspleie lokalt i saker som er viktige for medlemmene, blant annet bistand i lokale forhandlinger. Det er eksempelvis mange virksomheter som ikke godtar eksterne forhandlere.

Veien videre:

  • Med grunnlag i debatt på Politisk råd utarbeider Hovedstyret forslag til ny regioninndeling i møte 30. august 2023.
  • Høringsmøte 12. september 2023 (normalt digitalt)
  • Vedtak fattes under Hovedstyrets seminar 18.-19. september 2023.

I 2024 er det Region Nord som er vert for Politisk råd.

Hva er Politisk råd?

9.1 a. Politisk råd treffer vedtak i definerte saker i landsmøteperioden, jf. 9.6.   
 
b. Politisk råd er arena for den løpende politiske, fagpolitiske og organisatoriske debatt i Akademikerforbundet, og er som sådan forbundets «politiske verksted». Hovedstyret kan fastsette retningslinjer for Politisk råd.   
 
9.2     Politisk råd møtes normalt en gang i året, og ellers etter behov. Politisk råd innkalles av Hovedstyret. Forbundsleder leder møtene. 
 
9.3    Hovedstyret beslutter, etter forslag fra bl.a. regionlederne, hvilke saker/temaer som skal drøftes/behandles i hvert enkelt møte.
 
9.4 Når politisk råd treffer vedtak, jf. 9.1 a og 9.5, er regionlederne samt ytterligere inntil fire representanter fra hver region stemmeberettiget.
 
Ordfører, varaordfører og Hovedstyret, samt generalsekretær har møte-, tale- og forslagsrett.
 
9.5    Representantene fra hver region oppnevnes av det enkelte regionstyre og bør fortrinnsvis være medlem i regionstyret eller leder for et lokallag i regionen. Regionrepresentantene, med unntak av regionleder, kan oppnevnes for hele valgperioden eller deler av denne.   

9.6    Politisk råd treffer vedtak i følgende saker: 

  • Midlertidig godkjenning av Akademikerforbundets årsregnskap og -beretning.
  • Godkjenning av medlemskontingent innenfor rammer fastsatt av Landsmøtet.  
  • Godkjenning av rammer ved årlig rullering av økonomiplan.   

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as