Streik for kirkens framtid

– Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver har tvunget kirken inn i en streik rett før jul, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.
Akademikerforbundets representant i Unio KA, Ingvild Baadsvik, deler dette syn og beklager arbeidsgivers manglende forhandlingsvilje.
Akademikerforbundet har 27 medlemmer i tariffområdet som nå deltar i Unios streik.

- Hovedkravet vårt er ikke høyere lønnsnivå, men å opprettholde dagens nivå for framtidens prester. Det viktigste for oss er å bidra til å løse rekrutteringskrisen, og dermed sikre kirkens framtid. Våre krav ligger innenfor frontfagets ramme på 1,7 %, forteller Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Unio KA består av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Forskerforbundet.

Rådgiver Ingvild Baadsvik representerte Akademikerforbundet i Unios forhandlingsutvalg. - Det er prinsippene om at utdanning skal lønne seg, og at alle skal sikres en god lønnsutvikling som utfordres denne gangen, og det kan vi ikke gå med på, slår hun fast.

Kirken står i en rekrutteringskrise. Det mangler prester, diakoner, kateketer og kirkemusikere over hele landet. De seks forbundene som utgjør Unio KA har derfor vært opptatt av at tariffpartene nå må bidra med sine virkemidler gjennom lønnsoppgjøret. Lønn er tariffpartenes ansvarsområde i en helhetlig tilnærming for å sikre rekruttering. Til tross for at årets oppgjør har en svært begrenset økonomi har vi vært ansvarlige med våre krav og holdt oss innenfor frontfagets ramme på 1,7 %.

Beholde og rekruttere kompetanse

Kirken stiller høye krav til kompetanse for de stillingene der Unio-forbundenes medlemmer jobber. Vi forventer en lønn på nivå med ansatte i offentlig sektor med tilsvarende utdanningsnivå og ansvar. Kirken sakker allerede akterut. På sikt vil medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse forsvinne ut av kirken. Dette vil forsterke en allerede krevende rekrutteringssituasjon.

For fellesrådsansatte med fire års utdanning og ett års nødvendig tilleggsutdanning har vi krevd et løft ved at de skal innplasseres i en ny lønnsgruppe som partene opprettet for to år siden. Aktuelle ansatte i denne kategorien er blant annet diakoner, kateketer og kirkemusikere.

For prestene er kravet at dagens lønnsnivå skal videreføres for framtidens prester. Mer enn 90 % av dagens prester har allerede minst det lønnsnivået vi krever. Disse vil ikke få høyere lønn på grunn av dette kravet. Den viktigste målgruppen for dette kravet er de prestene som ennå ikke er ansatt i kirken.

Kirken har penger, men mangler ansatte

-Vårt krav vil ikke øke kirkens lønnsutgifter utover dagens nivå. På grunn av rekrutteringsutfordringene har kirken gjennom flere år ikke klart å bruke opp lønnsmidlene.  Lønnssystemet for prester bygger på ansiennitet, det vil si høyere lønn jo lengre du jobber. 1 av 3 prester er over 60 år. Når disse pensjonerer seg må man anta at de som kommer nye inn er yngre og dermed har et lavere lønnsnivå. Kirken har pengene, men mangler ansatte. Det er helt uforståelig at arbeidsgiver da velger å senke lønnsnivået, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Kravet er også viktig for å opprettholde en nødvendig mobilitet i presteskapet.
– Hvorfor skulle noen ønske å bytte jobb internt i kirken hvis det innebærer å gå ned i lønn, spør Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Partene i tariffområde KA var til mekling hos Riksmekleren 10. og 11. desember 2020. Meklingen ble avsluttet på overtid kl 03.30

Her blir det streik

Fra lørdag 12. desember kl 09.00 tar de 6 Unio-forbundene i tariffområde KA ut 16 kirkeansatte i streik. Streiken vil først og fremst merkes på disse arbeidsstedene

Oslo bispedømme, herunder menigheter i disse prostiene:
Asker prosti, Bærum prosti, Vestre Aker prosti og Søndre Aker prosti
Kirkelig fellesråd i Bærum
Asker kirkelige fellesråd
Borg bispedømme, herunder menigheter i Vestre Borgesyssel prosti.

Pressekontakter

Kristian Mollestad, forhandlingsleder Unio KA, tlf 990 18 742
Anna Grønvik, kommunikasjonsansvarlig Unio KA, tlf 970 64 642
Martin Enstad, leder i Presteforeningen, tlf 996 24 959
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as