Streiken er over – hva skjer nå?

Etter at meklingen ikke førte fram, ble det streik i frontfaget fra mandag. Det var den første streiken i et mellomoppgjør siden krigen. Nå har partene blitt enige etter en forholdvis kortvarig streik. LO har fått gjennomslag for sitt ønske om større tillegg til lavlønnsgruppene, som var et av kravene deres i årets oppgjør. Det endelige resultatet gir en ramme for oppgjøret på 5,2 prosent. Med et anslag for forventet prisvekst fra 2022 til 2023 på 4,9 prosent ligger det an til reallønnsvekst.

Lettere å få gjennomslag i privat sektor

Streiken i frontfaget varte kun 5 dager før partene ble enige. Erfaringer fra både denne og tidligere arbeidskonflikter viser at det er lettere å nå fram med sitt krav gjennom en streik i privat sektor enn det er i offentlig sektor. En streik i privat sektor rammer virksomhetene hardt, og arbeidsgivere risikerer store tap for hver dag streiken varer. I offentlig sektor er det ofte motsatt. Streik i en offentlig virksomhet fører ofte til at arbeidsgivere får store besparelser i sine lønnsutgifter. De økonomiske motivasjonene for å avslutte streiken er derfor begrenset for offentlige arbeidsgivere.  

Konsekvenser for offentlig sektor

Nå som streiken er over, vil offentlig sektor snart starte sine forhandlinger. En ramme på 5,2 prosent i frontfaget gir et godt utgangspunkt for forhandlinger i KS, Stat, Spekter og KA. Gjennom de tre siste årene har ansatte i offentlig sektor kommet dårligere ut enn i privat sektor. Det er ikke i tråd med intensjonen til frontfagsmodellen og enigheten i Holden 3-utvalget. Derfor har Akademikerforbundet krevd at etterslepet fra de tre siste årene må kompenseres i årets oppgjør, i tillegg til at det også må kompenseres for tapt kjøpekraft de to siste årene. Det innebærer at rammen for offentlig sektor må ligge over rammen fra frontfaget på 5,2 prosent.

Reallønnsvekst og forbedret kjøpekraft for alle

Akademikerforbundets vedtatte lønnspolitikk er å sikre våre medlemmer reallønnsvekst, fortrinnsvis gjennom generelle prosentvise tillegg. Vi ønsker også at det skal avsettes midler til lokale forhandlinger. Med den forventede økonomiske rammen for offentlig sektor bør det være rom for begge deler. Vi ser nå fram til å starte forhandlingene for våre medlemmer i offentlig sektor. 
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as