Styring basert på tillit, ikke rapportering og kontroll

Unio ønsker en mer tillitsbasert styring av universitetene og høyskolene. – Rapportering og kontroll må erstattes av overordnet, tillitsbasert styring og større faglig handlingsrom, uttaler Unios fagsjef Åshild Olaussen.

I disse dager går fristen ut for å sende spill til Kunnskapsdepartementet arbeid med en ny stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Unio mener det bør gjøres en gjennomgang av den samlede styringen med tanke på å fjerne unødvendige tellekanter, rapporteringskrav og tidstyver.

– Vi opplever en bevegelse i retning av at høyere utdanning og forskning blir redusert til midler for å oppnå økt konkurranseevne framfor å være et mål i seg selv. Men universitetene og høgskolene er viktige kulturinstitusjoner som skal sikre landet en fri og uavhengig kunnskapsoppbygging og kritisk refleksjon. Det må vi ikke miste av synet, sier Olaussen.

I Unios innspill legges det vekt på at universitetene og høyskolene skal være autonome institusjoner med høy grad av selvstendighet og akademisk frihet, slik at de fritt kan søke og utvikle kunnskap for kritisk etterprøving uten hensyn til partsinteresser, statsmakt og oppdragsgivere.

– Et av de sterkeste styrings-verktøyene myndighetene har, er nok finansieringssystemet. Vi ser et klart behov for å styrke basisfinansieringen til universitetene og høyskolene, og ber nok en gang om en stopp i regjeringens «effektiviserings-kutt» til sektoren, sier Olaussen.

I innspillet skriver Unio at erfaringen med kortsiktige finansieringer resulterer i økt bruk av midlertidig ansettelse og dårlige arbeidsvilkår for ansatte. Dette gjelder enten det er i form av eksternfinansiert forskning eller i form av nasjonale konkurransearenaer som tildeler midler for en kortere periode.  Kortsiktige tildelinger av midler gjør det også vanskelig å bygge fremragende utdannings- og forskningsmiljøer.

Stortingsmeldingen skal etter planen legges fram våren 2021. Målsetningen er et styringssystem som på best mulig måte legger til rette for universitetenes og høyskolenes faglige og strategiske utvikling. Styringssystemet må også sikre samfunnets behov for kapasitet og kompetanse nasjonalt og regionalt. Unio omtaler både dimensjonering, finansiering og styring av profesjonsutdanningene og mangfoldet i sektoren i sitt innspill til meldingsarbeidet.

Hele innspillet finner du her
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as