Tariff 2018/2019

Årets lokale lønnsforhandlinger er for de aller fleste nå gjennomført. Det har vært moderat lønnsvekst ved årets hovedoppgjør med et frontfag som ble anslått til 2,8 prosent. Noen har fått en lønnsvekst som er noe høyere enn dette, mens andre ikke har fått lønnsmessig kompensert teknisk beregningsutvalgs anslåtte prisvekst på om lag to prosent for 2018.

Det vil også ved mellomoppgjøret i 2019 være viktig for Akademikerforbundet å gjennomføre lønnsoppgjør som sikrer reallønnsvekst for alle medlemmer.

Akademikerforbundets tariffundersøkelse – noen av funnene

Akademikerforbundet har denne høsten gjennomført en tariffundersøkelse hvor hensikten er å få en bedre forståelse for lønnsutviklingen, relevant statistikk og nyttige innspill til Akademikerforbundets tariffkonferanse for mellomoppgjøret 2019 som arrangeres på Gardermoen 21.-22. januar 2019.

Utdanning skal lønne seg

Generelt viser undersøkelsen at lik lønn for likt arbeid og at utdanning skal lønne seg er viktig for medlemmene. Akademikerforbundet har nedfelt i sin politikk at det skal arbeides for å «utvikle tiltak som fremmer likelønn». Akademikerforbundet arbeider også kontinuerlig for at utdanning skal lønne seg. Disse innspillene vil også bli tatt med i debatten på tariffkonferansen i januar 2019.

Kommunal sektor

Om lag halvparten av de som svarte på undersøkelsen har kun lokal lønnsdannelse i form av at man er plassert i kapittel 3 eller kapittel 5 i den kommunale hovedtariffavtalen. For medlemmer innplassert i kapittel 4 var det ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i 2018. Garantilønnene ble justert, noe som gav samtlige en lønnsvekst nær frontfaget. For medlemmer innplassert i kapittel 3 og 5 med kun lokal lønnsdannelse var også frontfaget veiledende ramme. Vi erfarte at man i noen forhandlinger fikk en lønnsvekst over frontfaget. På tariffkonferansen i januar 2019, vil spørsmålet om fortsatt heving av lønnsnivå for universitets- og høyskoleutdannede stå sentralt. Det er fortsatt et lønnsgap sammenholdt med privat sektor som må tettes.

Statlig sektor

Lønnssystemet i den statlige tariffavtalen kan bli en del av forhandlingene i 2019. I dette lønnssystemet har man en stillingskode som er plassert i en lønnsramme eller spenn. Av de som svarte på undersøkelsen har flest stillingskode som rådgiver eller seniorrådgiver. Det er en del som har stillingskode førstekonsulent, og en god del har lederkoder. Stillingskoden førstekonsulent er plassert på lønnsramme med automatiske lønnsopprykk opp til 10 år. De øvrige stillingskodene er plassert i spenn.

Spekter

I undersøkelsen for Spekter tradisjonell og helse var det blant annet spørsmål om garantilønn for høyere utdanning. Garantilønnssystem for høyere utdanning vil bli en del av debatten på tariffkonferansen 2019. Blant annet fordi lønnsdannelsen og deler av tariffavtalen er lokal (B-delene) i Spekter vil Akademikerforbundet i tillegg arrangerer en egen Spekter workshop 26.-27. mars 2019 på Gardermoen.

Oslo kommune

I Oslo kommune har det vært lokale lønnsforhandlinger denne høsten. Det er en stund siden det har blitt avsatt midler av den økonomiske ramma til lokale forhandlinger i Oslo kommune, sist gang var ved oppgjøret i 2014. Lokallagsstyret i Oslo kommune vil evaluere oppgjøret til sitt årsmøtet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as