TiA mener: Myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker

Tilgangen på tegnspråktolker har lenge vært et stort problem for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Derfor kommer det dessverre ikke som en overraskelse når Norges Idrettsforbund i en pressemelding 13. oktober forteller at de ikke har fått tegnspråktolker til sitt ekstraordinære idrettsting 16. og 17. oktober.

I pressemeldingen peker generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Nils Einar Aas, på at ”dersom døve skal være integrert og inkludert i det ordinære idrettstilbudet, kan det ikke skorte på tilgang på tegnspråktolker, også utenfor ordinær arbeidstid”. Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) mener at det ikke først og fremst skorter på tilgangen på tegnspråktolker.
 
- At Nav ikke er i stand til å følge opp døve og hørselshemmedes rett til tolk, skyldes i stor grad tolkenes dårlige lønns- og arbeidsvilkår og Navs avhengighet av frilanstolker på nulltimerskontrakter. Dette gjør at det er liten vilje blant frilanstolkene og små muligheter for ansatte tolker til å påta seg flere oppdrag også utenfor ordinær arbeidstid, sier leder i TiA, Mariann Eidberg.
 
For å følge opp sitt lovpålagte ansvar, mener TiA derfor at Nav både må styrkes med flere fast ansatte tolker, og at Nav må gi frilanstolkene ordinære arbeidskontrakter. I tillegg må både fast ansatte og frilanstolkene få bedre lønns- og arbeidsvilkår enn i dag. Dette vil gi bedre tilgang på tolker og mye bedre kontroll med tolkeressursene, noe som igjen vil gi bedre forutsigbarhet for alle som benytter Navs tolketjenester.
 
- Vi er helt enige med Norges Idrettsforbund i at myndighetene må sette inn et krafttak for å sikre tilstrekkelig tilgang på tolker for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Dette krafttaket må ha fokus på sikre Nav god tilgang på høyt kvalifiserte tolker, slik at det blir mulig å følge opp kravene i både folketrygdloven og den kommende tolkeloven, avslutter Eidberg i TiA.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as