TiA mener: Regjeringen kan ikke fjerne 25 nye tolkestillinger i Nav

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) reagerer sterkt på at regjeringen vil fjerne Solberg-regjeringens forslag om styrking av Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett med 23,7 millioner kroner. Styrkingen var øremerket 25 nye årsverk i Nav tolketjenesten for 2022, men regjeringen mener at dette skal trekkes tilbake ”for å finne rom for andre prioriteringer”.

Med sitt forslag viser regjeringen manglende innsikt i og kunnskap om både dagens og morgendagens situasjon for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet. Fordi Nav tolketjenesten per i dag er underbemannet, får ikke denne gruppen oppfylt sine personlige rettigheter til tolk i henhold til folketrygdloven. Dette vil bli ytterligere forverret når tolkeloven trer i kraft 1. januar 2022, og pålegger det offentlige en plikt til å benytte kvalifisert tolk.

Når tolkeloven har trådt i kraft, er det rimelig å påregne økt etterspørsel etter tolker. Forskning viser at offentlig sektor er preget av et stort underforbruk av kvalifiserte tolker. Dette ble også flere ganger trukket frem som en bekymring i forarbeidene til tolkeloven. En økt etterspørsel etter kvalifiserte tolker vil dermed ytterligere forverre dagens situasjon, der Nav tolketjenesten er svært presset og ikke klarer å oppfylle sin lovfestede samfunnsoppgave.

TiA registrerer at regjeringen ser ut til å leve i den villfarelse at en tilbaketrekking av 25 nye, faste tolkestillinger kun vil føre til at tolkeoppdragene i stedet vil bli dekket av Navs frilanstolker. Vi vil sterkt advare mot en slik tankegang.

Navs frilansordning er i praksis en statlig bruk av løsarbeidere på nulltimerskontrakter, som dekker over et stort grunnbemanningsbehov. Tolketjenesten vil alltid måtte benytte frilanstolker, men dagens ordning er ikke bærekraftig. Det må derfor snarere foretas en styrking av tolketjenesten og en opprydning i frilanstolkordningen, heller enn å gjøre tolketjenesten enda mer avhengig av å benytte løsarbeidere.

Videre tilsier både all erfaring og flere rapporter på tolkeområdet at frilanstolkene i liten grad vil påta seg de mange tolkeoppdragene som kommer på grunn av tolkeloven. Offentlige etaters tolkebestillinger vil hovedsakelig være for relativt korte samtaler og møter, og disse oppdragene er derfor lite attraktive for frilanstolkene og velges bort. Det må med andre ord være ansatte tolker tilgjengelige for at offentlige etaters skal kunne følge opp sin plikt til å benytte kvalifisert tolk og oppfylle tolkelovens formål om å ”sikre rettssikkerhet og forsvarlig hjelp og tjeneste for personer som ikke kan kommunisere forsvarlig med offentlige organer uten tolk”.

TiA mener at regjeringen ikke forstår konsekvensene av å trekke tilbake de 23,7 millionene som var foreslått bevilget for å styrke Arbeids- og velferdsetatens driftsbudsjett. Vi ber derfor regjeringen innstendig om å trekke tilbake sitt endringsforslag, og heller prioritere Nav tolketjenesten i 2022 ved å opprettholde den foreslåtte bevilgningen som var øremerket 25 nye årsverk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as