TiAs muntlige høringsinnspill til justiskomiteen 27.10.2022 statsbudsjettet 2023

Torsdag 27. oktober 2022 deltok Tolkene i Akademikerforbundet i muntlig høring hos justiskomiteen på Stortinget. TiA skal før 26. november 2022 også sende inn et skriftlig høringsinnspill. Her kan du lese leder, Mariann Eidberg sitt innlegg hos justiskomiteen:

Vi i TiA er dypt bekymret over forslaget om å redusere tolkers rettsalær, fordi vi frykter at de negative konsekvensene vil være for store. Forslaget vil være ødeleggende for offentlige etaters tilgang på kvalifiserte tolker generelt, og for retten spesielt. Det vil svekke tolkenes arbeidsmarked og hemme profesjonaliseringen av tolkeyrket. Forslaget vil også redusere mulighetene for å oppnå formålet med tolkeloven, og det vil motarbeide regjeringens hovedsatsing for 2023 om å sikre innbyggernes rettsikkerhet.

I høringsnotatet til forslaget skriver Justis- og beredskapsdepartementet at deres inntrykk er ”at det fortsatt vil være attraktivt for kvalifiserte tolker å påta seg tolkeoppdrag for domstolene” selv om salæret reduseres.Hvis vi leser Probas
Rapport 2022-11 om tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester, konkluderer den med det motsatte, og slår fast at det offentliges tilgang på kvalifiserte tolker påvirkes av virksomhetenes vilje til å betale anstendig og vil dermed gi dårligere tilgang ved slike reduksjoner.

Departementet viser til et sitat fra Proba-rapporten i høringsnotatet: ”timekompensasjonen til tolker i saker som godtgjøres etter salærforskriften, er på et høyere nivå enn i andre deler av offentlig sektor”. Dette er for det første ikke korrekt, siden blant annet UDI har høyere sats for de høyest kvalifiserte tolkene. For det andre viser departementet her nettopp til grunnen til at andre deler av offentlig sektor sliter med å få tak i kvalifiserte tolker. Og for det tredje spekulerer departementet her i det allerede vanskelige arbeidsmarkedet som tolkene står i.

Etter vår erfaring har de tolkene som tar oppdrag i retten også andre utdanninger og kanskje også andre jobber ved siden av at de tolker som frilansere. Dermed har disse tolkene flere bein å stå på – det er i mange tilfeller det som gjør dem til gode tolker – at de har mye og variert kunnskap. Dersom salæret reduseres, vil disse tolkene prioritere andre jobber, enn tolking, der de blir mer verdsatt og får bedre vilkår. Da er ikke veien å gå å tilby dårligere betingelser i domstolene.

Rapporten Rett til tolk fra 2005, slår fast at kompleksiteten og egenarten ved samhandlingen i retten stiller særlige krav til tolkens ferdigheter. Tolken skal forholde seg til mange ulike aktører, i et høyt tempo, i et spesialisert språkdomene, med krav om høyt presisjonsnivå. Siden språklige nyanser er et viktig verktøy for aktørene i retten, må tolken oppfylle særlig høye krav til nøyaktighet og nøytralitet. Med et strengt tidsskjema gir det tolken lite rom for feil og usikkerhet. Derfor trengs det kvalifisert tolker til oppdrag i retten, som har bygget kompetanse gjennom mange år og kan sikre rett tolking og god kommunikasjon.

NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor dokumenterer at manglende og feil bruk av kvalifiserte tolker fører til gale domsavsigelser, saksbehandlingsfeil, lav effektivitet og økt ressursbruk. Ut fra dette vil forslaget ikke sikre god utnyttelse av fellesskapets ressurser, men det motsatte, som samlet raskt vil kunne medføre kostnader som går langt ut over den nevnte besparelsen på 21 millioner.

NOU 2014: 8 anbefaler tvert imot å øke tolkesatsene til 85 % av rettsalæret for de høyest kvalifiserte tolkene. Ifølge utredningen vil kostnadene i realiteten reduseres med 45 % fordi økt arbeidsinntekt føres tilbake igjen til offentlig sektor gjennom skatter og avgifter.

Forslaget om reduksjon i tolkesalæret harmonerer heller ikke med Kunnskaps-departementets uttalelse om tolkenes lønnsdannelse i forarbeidet til tolkeloven. Departementet sier der at de ”antar at innføring av tolkeloven vil kunne bidra til en forbedring av tolkenes lønns- og arbeidsvilkår”. Dette er viktig både for å sikre tilgangen på kvalifiserte tolker og for profesjonaliseringen av tolkeyrket, noe dette reduksjonsforslaget vil ødelegge for.

Dette er TiAs begrunnelser for hvorfor dette forslaget ikke kan vedtas.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as