Til deg som er tatt ut i streik

20.05.2016. Dersom ikke meklingen fører fram, blir det streik. Meklingsfristen er satt til onsdag 25. mai klokken 24.00, men det er vanlig at fristen overskrides.

Du som har fått beskjed om at du kan bli tatt ut i streik, vil motta fortløpende beskjed på sms og epost. Unio vil holde nettsiden og facebooksiden oppdatert om status i meklingen.

Følg med på:
• Hjemmesidene www.unio.no
• Facebook https://www.facebook.com/Unio.hovedorg?ref=hl
• Nyheter
• Forhold deg til de opplysninger som blir gitt lokalt. Ta gjerne kontakt med din tillitsvalgt for informasjon.

Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb.
Er du allerede på jobb når meldingen om streik kommer, skal du legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen.

Ved en eventuell streik er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité, f.eks. streikevakt.

Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Unio.

Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, biler, mobiltelefon mv som tilhører arbeidsgiver.

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken - eksempelvis dispensasjonssøknader.

Så lenge streiken pågår er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité, f.eks. streikevakt, være med på fellesarrangementer eller å stå på stand. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers skulle vært på jobb.

Unio har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Streikebidrag er skattefritt i henhold til skatteloven, og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn. Streikebidrag utbetales av egen medlemsorganisasjon. Som hovedregel vil streikebidraget bli utbetalt den måneden som arbeidsgiver gjennomfører trekk i lønn.
Du må selv registrer dine lønnsopplysninger på https://www.unio.no/no/minstreikeside.

Disse opplysningene vil danne grunnlag for beregning av streikebidraget. Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke din medlemsforening om å få dekket tapet.

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som sender inn søknad om dette. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.

Andre konsekvenser for deg som streiker
Det er viktig at du som streiker er oppmerksom på at streiken vanligvis får disse konsekvensene:

• Din lønn stoppes. Lønn som er opptjent før plassfratredelse utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales.

• Forsikringsordninger vil bli ivaretatt av Unio mens du er i streik.

• Er du sykmeldt før en arbeidsstans er satt i verk, skal du ikke tas ut i streik. Blir du syk under streiken, må du varsle lokal streikekomité.

• Ferie innvilges ikke i den perioden arbeidsnedleggelsen varer. Er du allerede på ferie eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt.

• Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken.

• Hvis du etter dispensasjon tillates å utføre arbeid, utbetales lønn på vanlig måte for den tiden dispensasjonen er innvilget.

• Så lenge streiken varer, kan du ikke individuelt si opp din stilling. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet.

• Ved tjenestereiser, kurs mv faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikk streiken iverksettes - dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver.

• Er du tatt ut i streik kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du må til enhver tid være tilgjengelig for den lokale streikekomité slik at du kan nås med meldinger om streikens gang.

• Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke den tillitsvalgte om permisjon fra streikearbeidet.

• Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as