Til deg som er i streik eller er varslet tatt ut i streik - stat

RETTIGHETER OG PLIKTER UNDER EN STREIK

Hva er en Unio-streik?


Akademikerforbundet er en av mange fagforeninger som er med i hovedsammenslutningen Unio. Det er derfor Unio som forhandler på vegne av Akademikerforbundets medlemmer på statlig område. Streik er arbeidsnedleggelse. Under tariffoppgjørene er streik et lovlig kampmiddel for arbeidstakerorganisasjonene når forhandlinger og mekling ikke har ført frem.

En Unio-streik medfører streikeplikt for deg som er tatt ut i streik. Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Unios streikekomité. Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, bil, mobiltelefon mv. som tilhører arbeidsgiver. Arbeidsplassen skal forlates i den stand du normalt forlater den.

Hvordan iverksettes en Unio-streik?

Du vil bli varslet gjennom SMS. Det sendes ikke sms-meldinger mellom kl. 24:00 og kl. 06:00. Hvis du er i tvil:

•    Bruk hjemmesiden til Unio: www.unio.no
•    Følg jevnlig med på sms og e-post

Hva gjør jeg under en Unio-streik?

Så lenge streiken pågår, er du forpliktet til å påta deg oppgaver som blir bestemt av streikekomiteen. Under streiken skal du derfor forholde deg til den daglige i informasjonen som blir gitt av streikekomiteen.

Hvordan forholder jeg meg til arbeidsgiver under en streik?

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge streiken varer. Bare de tillitsvalgte kan ha kontakt med arbeidsgiver og da bare om saker som angår streiken. Unntak kan være personalsaker med tidsfrister. På alle arbeidsplasser innen tariffområdet skal all ordinær partskontakt opphøre, herunder lokale lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger, saker som faller inn under hovedavtalen og lignende. Tillitsvalgtopplæring skal ikke gjennomføres under en streik. Dette gjelder også deltakelse i råd og utvalg, for eksempel tilsettingsråd (gjelder ikke i staten), partssammensatte utvalg og alle andre sammenhenger hvor en er oppnevnt som representant for sin forening.

Hva med streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid utføres uten at det foreligger dispensasjon. Dette gjelder uavhengig av om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen - i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre arbeidsoppgaver som normalt utføres av dem som er i streik, er i utgangspunktet den enkelte virksomhets øverste leder.

Det er den enkelte organisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar for å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp. Skulle du få opplysninger som tyder på at streikebryteri forekommer, må du umiddelbart melde fra om dette til din tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Hvordan gis dispensasjon?

Som arbeidstaker kan du ikke søke om dispensasjon. Det er arbeidsgiver som søker, og det er sentral streikekomité som behandler dispensasjonssøknader. Du kan imidlertid bli kontaktet av Unio i forbindelse med vurdering av søknaden. Du skal verken medvirke til eller foreslå at arbeidsgiver skal søke dispensasjon.

Det er bare den sentrale streikekomiteen som kan innvilge dispensasjon fra streiken. Unio fører en restriktiv linje når det gjelder dispensasjoner. Hovedgrunnlaget for å få innvilget dispensasjon er fare for liv og helse.

Hvordan utbetales streikebidrag?

Unio har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik, skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Streikebidrag er skattefritt ifølge skatteloven og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn; det vil si lønn etter skattetrekk.

Styret i Unio har vedtatt følgende retningslinjer for beregning av streikebidrag:

 • Fast månedslønn, avhengig av stillingsstørrelse
 • Faste og variable tillegg (avtalefestet, IKKE overtid)
 • Tillegg: 12 % feriepenger (NB! Dette er feriepenger for 2025)
 • Fradrag: 30 % skatt
 • Fradrag: Medlemskontingent (kun for medlemmer med trekkordning)

Du må registrere lønnsopplysninger på https://unio.no/minstreikeside.  Bruk lønnslippen fra april. Du må ta bilde av lønnslippen, ikke bruk lenke da den gjerne er passordbeskyttet. Pass på at lønnstrinn, kontonummer o.l. er godt synlig på bildet. Som hovedregel utbetales streikebidraget én gang pr. måned.

Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr 100 per dag, kan du søke din medlemsforening om å få dekket tapet. Klagen sendes gjennom https://unio.no/minstreikeside.

Hva med arbeid som hoper seg opp under streiken?
Etter streiken kan arbeidsgiver ikke kreve at arbeid som skulle vært utført under streiken, skal tas igjen etter normal arbeidstid. Det kan imidlertid avtales at slikt arbeid uføres som overtid med overtidsbetaling.


Andre konsekvenser for deg som streiker:


Det er viktig at du som streiker er oppmerksom på at streiken vanligvis får disse konsekvensene:

 • Din lønn stoppes. Lønn som er opptjent før streiken begynte, utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales.
 • Hvis du etter dispensasjon tillates å utføre arbeid, utbetales lønn på vanlig måte for den tiden du har dispensasjon fra streiken.
 • Forsikringsordninger vil bli ivaretatt av Unio mens du er i streik.
 • Blir du syk under streiken, må du varsle lokal streikekomité. Når du streiker, har du ikke rett til sykepenger, men du vil få streikebidrag fra egen organisasjon i stedet.
 • Ferie innvilges ikke i den perioden streiken varer. Er du allerede på ferie eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt.
 • Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken.
 • Ved tjenestereiser, kurs mv. faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikk streiken iverksettes dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver. Ta i så fall kontakt med streikekomiteen.
 • Er du tatt ut i streik, kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke om permisjon fra streikearbeidet.
 • Så lenge streiken varer kan du ikke si opp din stilling. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet.
 • Medlemmer som melder seg ut av organisasjonen i forbindelse med streik, må delta i streiken dersom utmeldelsen skjer etter at varsel om plassoppsigelse er sent.
 • Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker. 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as