Til deg som ikke er tatt ut i streik - Oslo kommune

Dette skrivet inneholder informasjon om:

 • Når en eventuell streik vil starte
 • Hva det betyr at Unio går ut i streik
 • Hvordan du kan holde deg oppdatert om en eventuell streik
 • Hvordan du kan støtte en streik
 • Hva streikebryteri er

Tirsdag 21. mai starter innspurten av meklingen i årets tariffoppgjør i Oslo kommune. Dersom partene ikke kommer til enighet innen meklingsfristens utløp, torsdag 23. mai klokka 24.00 (midnatt), går Unio ut i streik fra kl. 06.00 fredag 24. mai.

 • De medlemmene som er i streikens første uttak, fikk varsel om dette 15. mai.
 • Opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og alle medlemmer i Unios forbund i Oslo kommune må være forberedt på at de kan bli tatt ut i streik.
 • De som blir tatt ut i streik, vil varsles om dette gjennom SMS og e-post.
 • Alle oppfordres til å følge med på Unios nettsider www.unio.no.


På Unios nettsider finner du informasjon om alle tariffområder. Informasjon om Oslo er merket med Unio Oslo kommune.

Oslo kommune (Unio Oslo kommune) og staten (Unio Stat) er i mekling. Det er viktig at du skiller mellom informasjon om disse ulike områdene.

Hva betyr streik

Streik er arbeidskamp og et lovlig kampmiddel under tariffoppgjørene og kan iverksettes når forhandlinger og mekling ikke har ført frem.

Det normale er at en andel av medlemmene i forbundene i Oslo kommune blir tatt ut i streik på vegne av alle. De som ikke blir tatt ut i streik, er likevel i konflikt og skal støtte opp om streiken så godt de kan.


Som ikke-streikende bør du:

 • Sette deg inn i streikegrunnlaget ved å lese informasjon fra både Unio og eget forbund. På den måten kan du bidra med støtte og argumentasjon for at Unio er i streik.
 • Delta i streikemarkeringer når du har mulighet. Første mulighet er tirsdag 28. mai, kl. 18.00 på Eidsvolls plass foran Stortinget. Det blir appeller, musikk og informasjon om streikegrunnlaget.
 • Støtt streiken i sosiale medier.
 • Vær forberedt på at du kan bli tatt ut i streik. Medlemmer som er planlagt tatt ut i streik, vil bli varslet om dette senest fire dager før opptrapping av streiken. Hvis dette gjelder deg, vil du da få informasjon om rettigheter og plikter som streikende.


Hvis du har spørsmål om konfliktgrunnlaget, streiken og hvordan denne eventuelt berører deg og din arbeidsplass, kan du kontakte din nærmeste tillitsvalgt og/eller din medlemsorganisasjon.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri betyr at arbeidsoppgavene til den streikende utføres uten at det foreligger dispensasjon. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen – i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre arbeidsoppgaver som normalt utføres av dem som er i streik, er i utgangspunktet den enkelte virksomhets øverste leder, dvs. bydelsdirektør eller etatsdirektør.

Dersom du arbeider i en streikerammet virksomhet, men ikke selv er tatt ut i streik, skal du fortsette ditt ordinære arbeid. Du skal ikke arbeide mer eller gjøre andre oppgaver enn du ellers gjør.

Det er den enkelte medlemsorganisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar i å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp.

Skulle du få opplysninger som tyder på at streikebryteri forekommer, må du umiddelbart melde dette til din tillitsvalgt på arbeidsplassen.


Spesielt til tillitsvalgte:

Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innen tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalg som for eksempel tilsettingsråd og partssammensatte utvalg og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin fagforening.

Hvis du som tillitsvalgt er usikker på hvordan du skal forholde deg til arbeidsgiver, tar du kontakt med din egen medlemsorganisasjon for å få hjelp.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as