Til deg som ikke er tatt ut i streik -Stat

Dette skrivet inneholder informasjon om:
•    Hva en Unio-streik er
•    Når en eventuell streik vil starte
•    Hva du som ikke-streikende bør gjøre og hvordan du kan støtte en streik
•    Hva streikebryteri er

Hva er en Unio-streik?

Utdanningsforbundet er en av mange fagforeninger som er med i hovedsammenslutningen Unio. Det er derfor Unio som forhandler på vegne av Utdanningsforbundets medlemmer på statlig område. Streik er arbeidsnedleggelse. Under tariffoppgjørene er streik et lovlig kampmiddel for arbeidstakerorganisasjonene når forhandlinger og mekling ikke har ført frem. Det normale er at en andel av medlemmene i forbundene i Unio Stat blir tatt ut i streik på vegne av alle. De som ikke blir tatt ut i streik, er likevel i konflikt og skal støtte opp om streiken så godt de kan.

Når vil en eventuell streik starte?

Tirsdag 21. mai startet siste runde med mekling i årets tariffoppgjør på statlig område. Dersom partene ikke kommer til enighet innen meklingsfristens utløp, torsdag 23. mai klokka 24.00 (midnatt), går Unio ut i streik fra 24.mai 2024.

•    De medlemmene som er i streikens første uttak, har fått varsel om dette
•    Opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og alle medlemmer i Unios forbund på statlig område må være forberedt på at de kan bli tatt ut i streik
•    De som blir tatt ut i streik, vil varsles om dette gjennom sms og e-post
•    Alle oppfordres til å følge jevnlig med på Unios nettsider www.unio.no.

På Unios nettsider finner du informasjon om alle tariffområder. Både Oslo kommune (Unio Oslo kommune) og staten (Unio Stat) er i mekling. Det er viktig at du skiller mellom informasjon om disse ulike områdene.

Som ikke-streikende bør du:

  • Sette deg inn i streikegrunnlaget ved å lese informasjon fra både Unio og eget forbund. På den måten kan du bidra med støtte og argumentasjon for at Unio er i streik.
  • Delta i streikemarkeringer når du har mulighet.
  • Støtt streiken i sosiale medier.
  • Vær forberedt på at du kan bli tatt ut i streik. Medlemmer som er planlagt tatt ut i streik, vil bli varslet om dette senest fire dager før påfølgende streikestart. Hvis dette gjelder deg, vil du da få grundig informasjon om rettigheter og plikter som streikende.

Trolig vil det komme ulike medieoppslag om streiken, hvor både Unio stats forhandlingsledelse, arbeidsgiverrepresentantene, representanter for en tredjepart og andre uttaler seg. Derfor er det spesielt viktig at du følger godt med på den informasjonen vi gir internt til våre medlemmer, og ikke utelukkende forholder deg til medieoppslag eller arbeidsgivers vurderinger av streiken.

Hvis du har spørsmål om konfliktgrunnlaget, streiken og hvordan denne eventuelt berører deg og din arbeidsplass, kan du kontakte din nærmeste tillitsvalgte og/eller din medlemsorganisasjon.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid allikevel utføres uten at det foreligger dispensasjon. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen – i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre streikebelagte oppgaver, er i utgangspunktet kun øverste leder i virksomheten.

Dersom du arbeider i en streikerammet virksomhet, men ikke selv er tatt ut i streik, skal du fortsette med ditt ordinære arbeid. Du skal ikke arbeide mer eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjøre.

Det er den enkelte organisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som selv ikke er tatt ut i streik, har et spesielt ansvar i å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp.

Spesielt til tillitsvalgte:

Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innen tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalgt som for eksempel tilsettingsråd og partssammensatte utvalg og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin forening.

Hvis du som tillitsvalgt er usikker på hvordan du skal forholde deg til arbeidsgiver, tar du kontakt med ditt eget forbund for å få hjelp.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as