Tillitsvalgt i en digital hverdag – hva gjør du?

Svært mange av Akademikerforbundets medlemmer jobber i dag hjemmefra. Det er noen utfordringer knyttet til en slik arbeidssituasjon. Fungerer arbeidslivets lover og regler godt nok på hjemmekontoret? Dersom vi ser bort i fra noen få midlertidige unntaksbestemmelser, har ikke koronapandemien ført til noen reelle endringer i de tariffestede reglene som regulerer arbeidstaker- og arbeidsgiverrelasjonen. Dette er det teoretiske grunnlaget som få kan si seg uenig i, men det vil kanskje være den praktiske utøvelsen av avtaleverket som blir satt mest på prøve når vi nå går inn i et nytt år hvor mange kun har kontakt med arbeidsplassen gjennom et kamera.

Mandatet

Tillitsvalgtmandatet er å representere medlemmene på arbeidsplassen i saker som har betydning for arbeidshverdagen. Det kan dreie seg om saker som omorganisering, arbeidsplaner og ikke minst lønnspolitikk, men det kan også være saker av mer individuell karakter som arbeidslivskonflikt. Dette mandatet har i stor grad tidligere vært knyttet til den enkelte fysiske arbeidsplass og meningsutveksling der, så hvordan kan du som tillitsvalgt effektivt utøve vervet ditt på digitale plattformer? 

Medbestemmelse, gjør som du pleier - digitalt

Hovedavtalen gir rett til medbestemmelse gjennom partssammensatte utvalg. Selv om ordlyden varierer litt avhengig av tariffområde, er det gjennomgående at de tillitsvalgte skal gis tid til å ta opp med medlemmene de saker som får konsekvenser for den enkelte ansatte. Med digitale møter kan tillitsvalgte oppleve at frister for innspill og tilbakemelding blir forkortet. Videre kan det også være at en eller flere arbeidstakerrepresentanter opplever tekniske problemer som gjør at de ikke får deltatt i digitale møter. I en slik situasjon er det viktig at den tillitsvalgte forplikter arbeidsgiver til å legge til rette for reell medbestemmelse på samme måte som om møtet ville blitt avholdt fysisk. Gjensidig forpliktelse i hovedavtalen vil også stille krav til at tekniske løsninger er tilfredsstillende for gjennomføring av medbestemmelsesmøter.   

Medlemsmøter, gjør som du pleier - digitalt

Lokallagsbygging og jevnlig kontakt med medlemmene står sentralt i oppgaveporteføljen til en tillitsvalgt. Faste medlemsmøter er som en anledning til å fortløpende orientere medlemmene om og få tilbakemelding på aktuelle saker. Slike kontaktpunkter er også viktige for at den tillitsvalgte skal ha et godt grep om situasjonen på arbeidsplassen. I tillegg til jevnlige medlemsmøter er årsmøter med valg av tillitsvalgt helt grunnleggende for god representasjon av forbundet i møte med arbeidsgiver. Medlemsmøter er også en sosial sammenkomst, som også lar seg oversette til digitale møteplasser.  Selv om vi gleder oss til vi kan avholde fysiske medlemsmøter igjen, er det viktig at du som tillitsvalgt opprettholder kontakten med medlemmene dine. Ikke gjør det så komplisert – start gjerne med et kaffekoppmøte, så kommer sakene for de neste møtene av seg selv.

Forhandlinger, gjør som du pleier med forberedelser, kurs og gjennomføring - digitalt

Lønnsforhandlingene i 2020 var svært spesielle og bar preg av både en trang økonomisk ramme og lite rom for individuelle vurderinger. Videre var både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden enige om en forenklet forhandlingsløsning da smittevern, smittesporing og beredskap nødvendigvis stod i fokus. Dette betyr ikke at mellomoppgjøret 2021 nødvendigvis skal følge en forenklet løsning lokalt. Selv om mye av innretningen lokalt vil være gitt av hva partene sentralt kommer frem til, er det viktig at den enkelte tillitsvalgte er forberedt på å gjennomføre lønnsforhandlinger som normalt, enten gjennom digital løsning eller ved fysisk møte. Akademikerforbundet har planlagt  en rekke digitale kurs gjennom 2021 og i den forbindelse vil det legges vekt på kompetansebygging innenfor digital forhandling.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as