Tillitsvalgte har gitt innspill til høring om Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Mandag 6. september var alle tillitsvalgte i Akademikerforbundet invitert til et nasjonalt nettverksmøte i forbindelse med høringsuttalelse om NOU’en Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Teknologisk utvikling, globalisering, endring i befolkningssammensetning og hensyn til miljø og klimaendringer trekkes fram som sentrale drivkrefter som påvirker arbeidslivet. Et offentlig utvalg bestående av representanter fra partene i arbeidslivet samt et knippe uavhengige eksperter har vurdert hvordan disse faktorene vil påvirke norsk arbeidsliv i fremtiden, og nå foreligger rapporten som blant annet inneholder forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Møtet den 6. september startet med at Henrik Dahle, advokat i Unio og medlem i utvalget, la frem hovedpunktene i rapporten. Deretter ble de tillitsvalgte fordelt i grupper og arbeidet med innspill til høringen. Sekretariatet har satt ned en arbeidsgruppe bestående av to rådgivere og tillitsvalgte fra ulike sektorer, samt forbundets nestleder, og innspillene fra gruppearbeidene tas med til denne arbeidsgruppen og brukes i utarbeidelsen av forbundets høringssvar.  

Det temaet som synes å ha engasjert mest dreier seg om midlertidig ansettelse (aml § 14-9 andre ledd, bokstav f). Utvalget foreslår å fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil et år for inntil 15 % av en arbeidstakerne i en virksomhet. Det vi ser av innspillene er at Akademikerforbundets medlemmer støtter opp under utvalgets forslag.

Et annet tema som har vært oppe til diskusjon er spørsmålet om hvor grensen skal gå for at en virksomhet skal opprette arbeidsmiljøutvalg og verneombudets rolle. Utvalget foreslår at grensen for å opprette arbeidsmiljøutvalg senkes fra 30 til 10 arbeidstakere dersom en av partene krever det. Utvalget foreslår også at verneombudets rolle skal utvides til å gjelde innleide arbeidstakere. Det siste ser det ut til å være støtte for blant våre tillitsvalgte, mens det er noe mer usikkert når det gjelder opprettelsen av arbeidsmiljøutvalg. Samtidig er det en gjengs tilbakemelding at medbestemmelsen skal ivaretas og at den norske modellen skal videreføres.

Arbeidsgruppen har frist på seg til 11. oktober på gi innspill til UNIO sitt høringssvar. Frist for å avgi høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet er 1. november.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as