- Trenger en egen lov for statsansatte

05.04.2017. En ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) er i ferd med å se dagens lys, mer enn 30 år etter at Tjenestemannsloven ble endret i 1983.

I dag la regjeringen fram prop.94 L i statsråd med forslag til ny lov som sannsynligvis vil bli vedtatt på Stortinget før sommerferien. Forhistorien til den nye loven startet da regjeringen den 9. februar 2015 oppnevnte Tjenestemannsutvalget, hvor Unio var representert sammen med de andre partene i staten, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Utvalget overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. desember samme år. 

- Utvalget hadde jobbet grundig og godt, og det var kompromisser fra alle parter for å få til et forslag alle stilte seg bak. Vi er fornøyd med at regjeringen har sett verdien av dette utvalgsarbeidet, og ved første øyekast kan det se ut til at regjeringen ikke har rørt ved det skjøre kompromisset i særlig grad, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til at regjeringen i statsråd i dag la fram sitt forslag til ny lov om statens ansatte.
- Det er et omfattende lovforslag som regjeringen legger fram i dag. Dette skal vi gjennomgå grundig og vi vil komme med våre innspill i forbindelse med stortingsbehandlingen, sier Lied.

Et av de spørsmålene som ble berørt av Tjenestemannslovutvalget er om det fortsatt er tilstrekkelig tungtveiende hensyn som tilsier at det er behov for en særskilt lovregulering av ansettelsesforholdene til de ansatte i staten.
- Unio mener det er behov for en egen lov for de ansatte i staten, sier Ragnhild Lied.
- De ansatte i statsforvaltningen arbeider i skjæringspunktet mellom forvaltning og politikk, og har dermed spesielle utfordringer som ikke ville blitt ivaretatt dersom arbeidsmiljøloven utelukkende ville blitt lagt til grunn. Det er viktig at den nye loven bidrar til å sikre tillit til statsforvaltningen og de ansatte bør fortsatt ha et sterkt ansettelses- og stillingsvern.

Hun peker på at prosessen rundt ny lov om statsansatte er et godt eksempel på vellykket trepartssamarbeid.
- Til forskjell fra endringene i Arbeidsmiljøloven som endte med at Unio, LO og YS samlet medlemmer landet over i en politisk markering, har arbeidet med ny lov om statsansatte vært preget av konstruktive forhandlinger som har gitt et resultat som sannsynligvis vil stå seg over tid.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as