Trenger mer kunnskap om hjemmekontor

Koronakrisen var bakteppet på styremøtet i den europeiske fagbevegelsen (ETUC).  Unio valgte å  fokusere på konsekvensene av hjemmekontor. – Vi mangler kunnskap om de langsiktige konsekvensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Styremøtet har foregått de to siste dagene.  Tunge saker som høy arbeidsledighet, økende utenforskap, lave lønninger og skrantende sosialt sikkerhetsnett stod på agendaen.

Søkelys på rettigheter og sikkerhetstiltak for front-arbeiderne i det fortsatt koronapregede arbeidsmarkedet var et tilbakevendende tema.

– De felles europeiske prioriteringene sammenfaller med Unios hovedfokus i krisefasen, sier Lied.

Hun viser til hvor samkjørte fagforeningsrepresentantene fra ulike deler av Europa tross alt er.

– Til tross for ulikhet i nasjonal kontekst, prioriterer vi ganske likt. Tema som jobbskaping, kvalitetsjobber, trygge ansettelser, videreutdanningsmuligheter, helse, miljø og sikkerhet er gjengangere, sier Lied.

På møtet rettet Unio oppmerksomhet på mulige helsemessige langtidseffekter av permanente hjemmekontorløsninger.

– Når krisen er over vil vi antakelig se bruk av hjemmekontor av en helt annen dimensjon enn det vi hadde før koronakrisen rammet. Vi vet ikke nok om helsemessige langtidseffekter av mer permanenter hjemmekontorløsninger, sier Lied.

Hun mener det opplagt er mange fordeler ved bruk av hjemmekontor – både for arbeidstakere som ønsker det, for miljøet og kanskje også for arbeidsgiver.

– Vi må selvsagt være åpne for nye arbeidsformer og lytte til ønskene som kommer til uttrykk. Men vi hadde forsømt oss som fagorganisasjoner om vi ikke inntok en «føre var-posisjon»: Vi må vi bruke tid og søke kunnskap. Hvilke tilsiktede og utilsiktede konsekvenser kan økt hjemmekontorløsning få for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsplassen og arbeidsfellesskapet og i stort – konsekvenser for samfunnet, spør hun.

Lied mener det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til hvilket rammeverk som skal tas i bruk og  til hvordan man skal sikre ansattes rett til å «logge seg av».

Unio jobber med ulike utfordringer knyttet til hjemmekontorarbeid. Sammen med de øvrige partene i norsk arbeidsliv deltar Unio i en arbeidsgruppe nedsatt av arbeidsdepartementet. Arbeidsgruppen vil komme med anbefalinger knyttet til rammeverk.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as