Unio går imot kutt i tolkers godtgjørelse

- Det er godt å se det store engasjementet og den tydelige, unisone motstanden forslaget om å redusere tolkenes salærsats har skapt. Av hensynet til rettssikkerheten og de mange negative konsekvensene forslaget vil føre til for minoritetsspråklige borgere og for anerkjennelsen tolkeprofesjonen, er det åpenbart at forslaget må forkastes. Det vil være et alvorlig tilbakeslag for Norge som rettsstat om regjeringen går videre med dette forslaget. Argumentasjonen i høringsinnspillene er tydelige og sterke på at forslaget derfor må legges bort, og TiA har stor tro på at det kommer til å skje, sier Mariann Eidberg, leder i TiA

 

– Unio mener at forslag til endring i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse vil være et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, og derfor ikke må vedtas, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio er bekymret over forslaget om endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse, der Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere tolkers godtgjørelse i saker som godtgjøres etter salærforskriften fra 4/5 til 2/3 av rettssalæret.

Unio mener blant annet at endringene vil gjøre oppdrag for retten mindre attraktive.

– Vi går imot forslaget til endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse fordi de negative konsekvensene vil være for store. Vi mener at forslaget vil være ødeleggende for offentlige etaters tilgang på høyt kvalifiserte tolker generelt, og for retten spesielt, sier Lied, og fortsetter:

– At forslaget også fremmes uten noen form for konsekvensutredning, ser vi på som svært alvorlig. Ikke minst fordi forslaget i ytterste konsekvens kan føre til at man ikke klarer å oppfylle befolkningens rett til tolk i retten.

Forslaget kan også redusere mulighetene for å oppnå formålet med tolkeloven, motvirke de siste års økte ressursbruk på utdanning og kvalifisering av tolker, og motarbeide regjeringens hovedsatsing for 2023 om å sikre innbyggernes rettsikkerhet.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as