Unios krav til det nye rødgrønne flertallet

Det er all grunn til å ønske det nye rødgrønne flertallet lykke til med å meisle ut en ny politikk for Norge. Det trengs både i arbeidslivspolitikken, utdannings- og forskningspolitikken, helsepolitikken, næringspolitikken og klimapolitikken. Endringene bør skje innenfor det godt etablerte trepartssamarbeidet som har tjent Norge vel.

Politisk ansvar å sikre og rekruttere arbeidskraft

I valgkampen ble det fremhevet hvor viktig det er å ha tjenester nær folk. Det er grunn til å minne om at det i stor grad er Unio yrkesgrupper som leverer disse tjenestene, enten det er innen utdanning, helse eller politi.

– Det må være en hovedjobb for den nye regjeringen og det nye flertallet å sørge for at vi klarer å beholde og rekruttere nok arbeidskraft med høyere utdanning i offentlig sektor. Her forventer vi en plan fra regjeringen på hvordan vi skal sikre nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere det utdanningstilbudet og det helsetilbudet som innbyggerne med rette fortjener, sier Unio-leder Ragnhild Lied til NTB.

– Dette er et politisk ansvar som ikke bare kan overlates til partene alene. Vi merker oss at det nå både er rødgrønt flertall på Stortinget og i KS-ledelsen og forventer at de rødgrønne politikerne i Ap, Sp og SV sammen tar det ansvaret, sier Unio-lederen.

Må lønne seg å ta høyere utdanning

Unio i er spesielt bekymret for rekrutteringen av lærere og sykepleiere og den utstrakte bruken av midlertidige stillinger i UH-sektoren.

– Vi har klare forventninger til at det nye flertallet behandler offentlig sektor bedre når det gjelder å verdsette ansatte med høyere utdanning. Det må lønne seg å ta høyere utdanning. De siste lønnsoppgjørene og Unio-streikene har vist at det dessverre ikke er tilfellet, sier Lied.

Et godt trepartssamarbeid

– Pandemien viste hvor avgjørende et godt trepartssamarbeid var for krisehåndtering og beredskap. Dette gode og konstruktive trepartssamarbeidet er helt avgjørende for å utvikle fremtidens arbeidsliv, poengterer Unio-lederen.

Det er spesielt viktig i den grønne omstillingen vi skal gjennom for å nå målet om klimakutt og samtidig sikre og skape nye arbeidsplasser og en fortsatt sterk velferdsstat.

Unios 10 hovedkrav til en ny regjering:

  • Arbeidslivet må bygge på hele og faste stillinger. Den generelle adgangen til å ansette midlertidig innenfor et år må ut av arbeidsmiljøloven. I tillegg må det iverksettes konkrete tiltak for å redusere bruken av midlertidig ansettelser i UH-sektoren.
  • Vi trenger helsefremmende arbeidsplasser som kan bidra til lavere sykefravær og hindre tidlig frafall fra arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven og forskriftene må endres slik at organisatoriske og psykososiale belastninger kan forebygges mer effektivt, og særlig for yrkesutøvere som jobber for og med andre mennesker.
  • Kommunenes og sykehusenes økonomi må styrkes betraktelig og det må i all hovedsak stilles krav om at det utlyses og tilsettes i heltidsstillinger i helsesektoren.
  • ABE-kuttene må stoppes, og ordningen må evalueres. Kuttene rammer aktiviteten i alle statlige virksomheter, sykehus, universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner, og viktige velferdstjenester og kunnskapsproduksjon svekkes.
  • Basisfinansieringen til universitet og høgskoler må styrkes, og vi må ha en opptrappingsplan på forskning som sikrer at vi når målet om 3 prosent av BNP til forskningen innen 2030. For å kompensere for lavere privat forskning og fremme det grønne skiftet, må den statlige delen trappes opp mot 1,5 prosent i denne stortingsperioden og utgjøre 2 prosent av BNP innen 2030.
  • Studiestøtten må opp til 1,5 G og arbeidet med psykisk helse blant studenter må styrkes betraktelig.
  • Det må innføres fullt fradrag for fagforeningskontingent.
  • Ordningen med særaldersgrenser må videreføres.
  • Det må etableres et nasjonalt og uavhengig varslingsombud.
  • Det må føres en offensiv og ambisiøs klimapolitikk i tråd med bærekraftsmålene som gjør at vi når målet om halvering av CO2-utslippene innen 2030.

Her følger en mer detaljert liste som vi håper kan være retningsgivende og til inspirasjon i sonderingene/forhandlingene.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as