Utvidet tilbud til tillitsvalgte – grunnkurs og påbygningskurs pensjon

Med innføringen av ny offentlig tjenestepensjon 1.1.2020, er informasjonsbehovet rundt pensjon større enn noen gang. For tillitsvalgte med medlemmer i privat sektor vil innføringen av egen pensjonskonto fra og med januar neste år innebærer store endringer.

Tidligere har vi tilbudt tillitsvalgte Pensjonskurs (Pensjon i praksis) med god deltagelse, stort engasjement og svært gode tilbakemeldinger. Kurset Pensjon i praksis har som formål å hjelpe tillitsvalgte i møte med medlemmer som har spørsmål rundt pensjon.

Det er i utgangspunktet ikke tillitsvalgtes ansvar å rådgi medlemmene i pensjonsspørsmål, men det er på den annen side liten tvil om at det er viktig at du som tillitsvalgt kjenner hovedreglene og – ikke minst – de viktigste fallgrubene - slik at medlemmer som har behov for individuell pensjonsrådgivning fanges opp før valg treffes. Kursene har som formål at dere som tillitsvalgte skal kunne bistå medlemmene uten å gå over i pensjonsrådgiverrollen.

Vi har derfor satt opp nye kurs  

I kursene kombineres jus med økonomi, teori med praksis og - ikke minst - hjelp til å lettere finne frem i pensjonsjungelen, parkere myter, fange opp typiske fallgruber m.m.

Målet er ikke at du skal bli pensjonsekspert, men at du gjennom kursets praktiske vinkling ikke bare får kjennskap til hovedreglene, men også en bredere praktisk pensjonsforståelse - som forhåpentligvis er til nytte både i møte med medlemmene og ev. arbeidsgiver der det er aktuelt.

Etter erfaringene fra de første kursene, splitter vi nå opplæringen av tillitsvalgtsapparatet i to. Dette for å korte litt ned på tiden og spisse budskapet med tankte på hvor medlemmene deres jobber. Den spesielle situasjonen vi er i, gjør også at vi vil kjøre kursene digitalt. Både for å unngå reise, samt at flere da kanskje vil ha mulighet til å delta. Det vil legges til rette for at det kan stilles spørsmål underveis i kursene.

Grunnkurset vil inneholde basis opplæring i gjeldene regelverk rundt alderspensjon i folketrygden, offentlig eller privat regelverk rundt tilleggspensjoner, samt AFP og litt om risikodekninger.

Påbygningskurset vil inneholde en kort oppsummering fra grunnkurset og deretter gjennomgå regelverket rundt offentlig eller privat tilleggspensjoner (motsatt av hva du hadde sist for å få det hele bildet). Her håper vi også å få til å gi mulighet for å sende inn spørsmål i forkant.

Velg riktig kurs

Vi setter i første omgang opp to dager med grunnkurs slik at forhåpentligvis en av dagene vil passe.
Grunnkurs for deg med medlemmer innen offentlig sektor:

  • 6. oktober kl. 9.00-11.30
  • 20. oktober kl. 9.00-11.30

Grunnkurs for deg med medlemmer innen privat sektor:

  • 6. oktober kl. 12.30-15.00


Påbygningskurset er for deg som har gjennomført grunnkurset, eller tidligere deltatt på «Pensjon i praksis»-kurset i vår.

Oppfølgingskurs for deg som har gjennomført grunnkurs offentlig sektor

  • 25. november kl. 9.00-11.30


Meld deg på via kurssidene.

Individuell pensjonsrådgivning for Akademikerforbundet medlemmer


Det populære medlemstilbudet fortsetter. Ansvaret for egen pensjon er i langt større grad overført til den enkelte. Dette kombinert med et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov gjør at vi selvfølgelig fortsetter vårt samarbeid med noen av Norges fremste eksperter på pensjonsområdet.  

Rådgiverne er uavhengige og har således ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres hovedoppgave vil være å sikre medlemmene et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. I rådgivningen kombineres jus med økonomi og teori med praksis. På den måten vil den enkelte lettere kunne finne frem i pensjonsjungelen, og – ikke minst – få oversikt over de økonomiske konsekvensene ulike valg har. Det være seg valg relatert til fratreden / uttak av pensjon, men også relatert til jobbskifte. Alt for mange ser seg blind på lønnsslippen og glemmer verdien som ligger i en god tjenestepensjonsordning.

Medlemsfordelen innebærer en times uavhengig pensjonsrådgivning.  

Ta kontakt for å få tilsendt skjema for innhenting av informasjon og gjennomgang med din tillitsvalgte.
 

Akademikerforbundet
Tollbugata 35
0157 Oslo
Tlf.: +47 21 02 33 64
Web-redaktør: Astrid T. Sørland
post@akademikerforbundet.no

Utviklet av Imaker as